Categories
Uncategorized

Gender – लिंग – Nouns – Online Quiz 1- For Std 5th to 10th English (#016)

लिंग कसे ओळखावे ?
1)  Masculine Gender
– ( पुल्लिंगी )
जे नाम नर किंवा  पुरुषजातीचा उल्लेख करते.

2) Feminine Gender – ( स्त्रीलिंगी )
जे नाम मादी किंवा स्त्री- जातीचा  उल्लेख करते.

3) Common Gender – ( उभयलिंगी )
जे नाम पुरुष किंवा स्त्री यापैकी कोणत्याही एका जातीचा उल्लेख करते.

4 ) Neuter Gender – ( नपुसकलिंगी )
जे नाम अशा गोष्टीचा निर्देश करते, जी नर किंवा नारी जातीची नाही.
( म्हणजेच निर्जीव वस्तू )

600

1 / 10

1. king

2 / 10

2. hen

3 / 10

3. book

4 / 10

4. duck

5 / 10

5. tree

6 / 10

6. child

7 / 10

7. neighbour

8 / 10

8. bitch

9 / 10

9. milkman

10 / 10

10. lion

Your score is

0%

error: Content is protected !!