Categories
Uncategorized

सेतू अभ्यासक्रम & पूर्व चाचणी ( 2023-24 )

🔴 सेतू अभ्यासक्रम & पूर्व चाचणी ( 2023-24 ) – अंमलबजावणी कालावधी

 

🔴 पूर्व चाचणी – दि. 30 जून ते 3 जुलै 2023
🔴 20 दिवसांचा सेतू अभ्यास – दि. 4 जुलै ते 26 जुलै 2023
🔴 उत्तर चाचणी – दि. 27 ते 31 जुलै 2023

 

Categories
Uncategorized

पुस्तकातील वह्यांच्या पानांचा वापर कसा करावा…

🔴🔴  पाठ्यपुस्तकांतील वह्यांच्या पानांच्या  प्रभावी वापराबाबतच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शन सूचना…

🔴 शालेय वर्ष २०२३-२४ साठी महाराष्ट्र शासनाने पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांच्या पानांचा समावेश केलेला आहे. ही पृष्ठे  ‘माझी नोंद’  या शीर्षकाखाली देण्यात आली आहेत. ही सर्व पाठ्यपुस्तके इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत एकात्मिक पद्धतीने चार भागांत पथदर्शी स्वरूपात प्रकाशित करण्यात आलेली आहेत. या पाठ्यपुस्तकांतील पानांचा प्रभावी व सुयोग्य वापर होण्याच्या हेतूने शिक्षकांसाठी ह्या सूचना देण्यातआल्या आहेत.

🔴 🔴 खालील सूचनांचे पालन सर्व शिक्षकांनी वर्गकार्यादरम्यान होईल, याकडे कटाक्षाने लक्ष दयावे. या पानांचा वापर, सर्वसाधारणपणे खालील स्वरूपाच्या नोंदी आवश्यकतेनुसार घेण्यासाठी करता येईल.

🔴 १) प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या  ‘माझी नोंद’  यामधील नोंदी समान असण्याचा आग्रह धरू नये.

🔴 २) विद्यार्थ्यांनी तारीखवार नोंदी कराव्यात.

🔴 ३) वर्गातील चर्चेदरम्यान उपस्थित झालेले मुद्दे लिहून ठेवण्यासाठी

🔴 ४) महत्त्वाचे मुद्दे नोंदवून घेण्यासाठी

🔴 ५) वर्गात सूचवलेले अधिकचे प्रश्न नोंदवण्यासाठी

🔴 ६) काही संदर्भ, वर्तमानपत्रांत विषयांच्या अनुषंगाने आलेली विविध प्रकारची माहिती/साहित्यांची नोंद घेणे.

🔴 ७) पाठाच्या अनुषंगाने वर्तमानपत्रे, माध्यमे इत्यादींद्वारे प्रकाशित झालेल्या अवांतर माहितीची पाठ्यपुस्तकांबाहेरील माहिती लिहून ठेवण्यासाठी.

🔴 ८) पाठ्यपुस्तकांबाहेरील परंतु आशयाला पूरक माहितीची नोंद घेणे.

🔴 ९) अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेदरम्यान उपस्थित झालेले प्रश्न लिहिणे.

🔴 १०) चित्राकृती, चित्र, आलेख, आकृत्या काढण्यासाठी

🔴 ११) पाठाला पूरक मुद्दे लिहून ठेवण्यासाठी

🔴 १२) कच्चे काम (पेन्सिलने), सूत्रलेखन, महत्त्वाचे संबोध, गणित  सोडवण्याची वेगळी रीत मांडणे, पाढे तयार करणे, पडताळणी करणे  इत्यादी.

🔴 १३) नियम, सूत्रे, घटना, संबंध, घटनाक्रम आकृत्या, ओघतक्ता,  संकल्पनाचित्र, मुक्तोत्तरी प्रश्नांची नोंद, तुलनात्मक नोंदी, व्यावहारिक अनुभव विश्वातील उदाहरणे, नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची नोंद, स्वनिर्मित उदाहरणांची नोंद

🔴 १४)  शब्दार्थ, प्रतिशब्द, संकल्पना, पर्यायी शब्द, वाक्प्रचार, जोडशब्द, म्हणी, भाषिक खेळ, भाषिक सौंदर्य असणारी वाक्ये, व्याकरणातील व्याख्या व उदाहरणे, महत्त्वाचे जोडशब्द, विरुद्धार्थी, समानार्थी शब्द, सुविचार, सुभाषित, ब्रीदवाक्ये, भाषिक खेळ, इंग्रजीतील शब्दांचे उच्चारण देवनागरी  लिपीमध्ये लिहिणे.

🔴 १५)  सहसंबंध लावण्यासाठी, महत्त्वाच्या संकल्पना उतरवण्यासाठी, विस्तारित अर्थ नोंदवणे.

🔴 १६) रेखाकाम, ठसेकाम, चित्रकाम (इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी)

🔴 १७)  विषयाच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना सूचलेल्या स्वतःच्या उदाहरणांच्या नोंदीसाठी

🔴 १८)  विषय शिकताना इतर विषयाशी आलेल्या सहसंबंधाची नोंद

🔴 १९) गृहकार्य लिहून घेण्यासाठी

🔴 २०) विमर्शी (Reflective) किंवा चिंतनशील मुद्द्यांची नोंद

🔴 २१) अध्ययन करताना आलेल्या शंका लिहून ठेवण्यासाठी

🔴🔴  या उपक्रमाचा उद्देश पुढीलप्रमाणे आहे, हे विचारात घेऊन या पानांचा अत्यंत प्रभावी वापर होईल असे पाहावे :-

🔴 १)  एकच पाठ्यपुस्तक शाळेत न्यावे लागेल त्यामुळे दप्तराचे ओझे कमी होण्यास मदत होईल.

🔴 २) पाठ्यपुस्तकांचे स्वयंअध्ययन करताना या नोदींचा वापर विदयार्थ्यांना करता येईल.

🔴 ३) नोंदीचा वापर त्याला स्वयंअध्ययनासाठी करता येईल, त्यामुळे प्रत्याभरण (Feedback) व दृढीकरण (Fixation) होईल.

🔴 ४)  विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या शब्दांमध्ये स्वतःच्या नोंदी करता येतील व ही सवय त्यांच्या अंगवळणी पडेल.

🔴 ५) शिक्षकांनी दिलेली उदाहरणे विद्यार्थ्यांना  ‘माझी नोंद’  यामध्ये नोंदवता येतील.

🔴 ६) त्यांचे स्वतःचे सुलभ संदर्भ साहित्य तयार होईल.

🔴 ७) स्वतःचे मुद्दे विद्यार्थ्यांना काढता येतील.

🔴 ८) आशयानुसार दिलेल्या विशेष नोंदी करता येतील.

🔴 ९) अवांतर वाचनातून तयार झालेल्या महत्त्वाच्या नोंदी घेता येतील.

🔴 १०)  पाठाच्या संदर्भात वर्तमानपत्रे, नियतकालिके इत्यादी संदर्भाची माहिती त्या त्या पाठाला जोडून लिहिता येईल.

🔴 ११) पाठाची शिकलेली सर्व माहिती नोंद घेतलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे पुन्हा आठवणे सुलभ होईल.

🔴 १२) अध्यायनाच्या या सवयीचा फायदा त्यांना पुढील इयत्तांमध्ये उपयोगी पडेल.

🔴 १३) एकाच पाठ्यपुस्तकात सर्व विषय असल्याने विषयांमधील सहसंबंध शोधणे सुलभ होईल.

🔴 १४) घटक चाचणी व सत्र परीक्षा या संदर्भाने नियोजन करणे सुकर होईल.

🔴 १५) पालकांना वर्गात काय शिकवले आहे हे समजेल.

वह्यांची पाने वापराबाबत सूचना _Page 1
वह्यांची पाने वापराबाबत सूचना Page 2
Categories
Uncategorized

इ. १० वी निकाल – २ जून – दु.१ वाजता – सर्व लिंक्स

🔴🔴  इ. 10 वी निकाल ( SSC ) परीक्षेचा निकाल  शुक्रवार  दिनांक 02/06/2023 रोजी दु. 1 वाजता  ऑनलाईन जाहीर करण्यात येत आहे.


🔴 1) मार्च 2023 परीक्षेस प्रविष्ठ झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय संपादित केलेल गुण खालील लिंक्स वर उपलब्ध होतील व सदर माहितीची Print Out काढता येईल.


🔴 🔴 खालील लिंक्स वर निकाल पाहता येतील…

वरील लिंकवर विद्यार्थ्याच्या निकालाबरोबरच बोर्डाची व शाळेची सांख्यिकी माहिती उपलब्ध होईल.

तसेच खालील लिंकवर शाळांना एकत्रित निकाल उपलब्ध होईल.

www.mahahsscboard.in


🔴🔴  विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका त्यांच्या माध्यमिक शाळेमध्ये बुधवार दि. 14-06-2023 रोजी दुपारी 3 वाजता वितरीत करण्यात येतील.


तसेच गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकेच्या छायाप्रत पुनर्मूल्यांकन यासाठी खालील लिंकचा वापर करता येईल. http://verification.mh-ssc.ac.in
 
 
Categories
Uncategorized

सावित्री फातिमा कॅशलेस योजना – शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी

🔴🔴 सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजना :
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी

🔴 1) या योजनेविषयी सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर कंपनी सुरुवातीला सदस्याचा दवाखान्याचा पूर्ण खर्च करणार.

🔴 2) नंतर याची मेडिकल फाईल बनवून देणे हे शिक्षकाची जबाबदारी आहे.

🔴 3) ती फाईल जिल्हापरिषदला दाखल झाल्यापासून वेतन पथकात रक्कम मंजूर होईपर्यंत सर्व काम कंपनी प्रतिनिधी पाहतील.

🔴 4) मंजूर झालेली रक्कम शिक्षकाच्या खात्यावर जमा झाल्यावर कंपनी ती रक्कम वर्ग करून घेईल.

🔴 5) म्हणजेच सुरुवातीला सर्व खर्च कंपनी करेल व शासनाकडून आलेले रक्कम कंपनीला द्यावी लागेल, अशी ही योजना आहे.

🔴 6) यासाठी दरवर्षी 2300 रुपयेचा हप्ता शिक्षकाला कंपनीकडे भरावा लागेल.

🔴 7) दरवर्षी यामध्ये 10% ची वाढ असेल.

🔴 8) या योजनेमध्ये फाईल मंजूर करण्यासाठी शिक्षकांना धडपड करण्याची गरज नाही तसेच अधिकाऱ्यांना कोणतीही टक्केवारी देण्याची गरज नाही.

🔴 9) याविषयीच्या सर्व नियम व अटी सोबतच्या माहितीपत्रकात दिलेले आहेत.

🔴 10) काहीही अडचण असेल तर खालील मोबाईल नंबर वर संपर्क करावा.
🔴 सुजितकुमार काटमोरे, सोलापूर.  8793120483
🔴 उमेश कल्याणी, सोलापूर 82754 58108

 

🔴🔴 सावित्री फातिमा कॅशलेस योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे :-

🔴 कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे
1)कर्मचाऱ्याचे आधार कार्ड झेरॉक्स
2)पॅन कार्ड झेरॉक्स
3)रेशन कार्ड झेरॉक्स
4)शाळेच्या ओळखपत्राची झेरॉक्स
5) कर्मचाऱ्याचे दोन फोटो

🔴 कुटुंबातील व्यक्तीची कागदपत्रे
1)कुटुंबातील व्यक्तीच्या आधार कार्डचे झेरॉक्स
2)प्रत्येकी दोन फोटो

🔴 कागदपत्रे व माहिती खालीलप्रमाणे आहेत…


Cashless Form Savitri Fatima_1-1

Cashless Form Savitri Fatima_2-2
Cashless Form Savitri Fatima_3-3
Cashless Form Savitri Fatima_4-4
Cashless Form Savitri Fatima_5-5
Cashless Form Savitri Fatima_6-6
Cashless Form Savitri Fatima_7-7
Cashless Form Savitri Fatima_8-8

Cashless Form Savitri Fatima_9-end🔴🔴 संपूर्ण माहिती व अर्ज  PDF  डाऊनलोड करा. ⬇️⬇️⬇️ 

Categories
Uncategorized

Important Videos for 5th to 10th English Exam

🔴🔴 English Important Videos for Standard 5th to 10th English
Here are some informative videos for 10th Standard students. It will help the students to score more and more marks in the examination.

🔴 Word Web

🔴 Modal Auxiliaries

🔴 Do’s and Don’ts

🔴 Not only but also

🔴 Make it Exclamatory

🔴 Types of Sentences

🔴 Prefix and Suffix

 

🔴 Proverbs Translation

 

🔴 Dialogue Writing

🔴 Make Smaller Words

 

🔴 Word Chain

 

🔴 Tabular Format

 

🔴 Perfect Tense

 

🔴 Letter Writing

 

🔴 Simple Present Tense

 

🔴 Continuous Tense

Categories
Uncategorized

इ. 10 वी बोर्ड परीक्षा – घंटेचे सुधारित नियोजन – मार्च 2023

🔴🔴 इ. 10 वी बोर्ड परीक्षा – घंटेचे सुधारित नियोजन – मार्च 2023

🔴 परीक्षा सुरु होण्यापूर्वी 10 मिनिटे अगोदर प्रश्नपत्रिका वितरीत करण्याची सुविधा मार्च 2023 परीक्षेपासून रद्द करण्यात येत आहे.

🔴 तथापि विद्यार्थी हित लक्षात घेवून व पालक, विद्यार्थी यांच्या मागणीचा विचार करून सदरची 10 मिनीटे परीक्षेच्या निर्धारित वेळेनंतर वाढवून देण्यात येत आहेत.

🔴 सकाळी 11.00 पूर्वी व दुपारी 3.00 पूर्वी कोणत्याही परिस्थिथीत प्रश्नपत्रिकांचे वितरण होणार नाही.

🔴🔴🔴 परीक्षा कालावधीत द्यावयाच्या घंटेचे सुधारित नियोजन ( परीक्षा कालावधी व वेळ लागू असेल त्याप्रमाणे )

🔴 परीक्षा कालावधी – 3 तास 
🔴 सकाळी 11.00 ते दुपारी 2.00
वेळ            प्रयोजन                       प्रकार 
10.30         वॉर्निंग                          गजर
10.50         उत्तरपत्रिका वाटप       दोन टोल
11.00         प्रश्नपत्रिका वाटप          दोन टोल
                 लेखन प्रारंभ                 
12.00         एक तास समाप्त          दोन टोल
1.00           दोन तास समाप्त         दोन टोल
2.00           तीन तास समाप्त         एक टोल
                  वाढीव 10 मि. बाकी
2.10           लेखन समाप्त               गजर
===========================

🔴 परीक्षा कालावधी – ३ तास 
🔴 दुपारी  3.00 ते सायंकाळी  6.00
वेळ            प्रयोजन                       प्रकार 
2.30         वॉर्निंग                          गजर
2.50         उत्तरपत्रिका वाटप       दोन टोल
3.00         प्रश्नपत्रिका वाटप          दोन टोल
                लेखन प्रारंभ                 
4.00         एक तास समाप्त          दोन टोल
5.00         दोन तास समाप्त         दोन टोल
6.00         तीन तास समाप्त         एक टोल
                वाढीव 10 मि. बाकी
6.10         लेखन समाप्त               गजर
===========================

🔴 परीक्षा कालावधी – 2 तास 30 मिनीटे
🔴 सकाळी 11.00 ते दुपारी 1.30
वेळ            प्रयोजन                       प्रकार 
10.30         वॉर्निंग                          गजर
10.50         उत्तरपत्रिका वाटप       दोन टोल
11.00         प्रश्नपत्रिका वाटप          दोन टोल
                 लेखन प्रारंभ                 
12.00         एक तास समाप्त          दोन टोल
1.00           दोन तास समाप्त         दोन टोल
1.30           अडीच तास समाप्त      एक टोल
                  वाढीव 10 मि. बाकी
1.40           लेखन समाप्त               गजर
============================

 

🔴 परीक्षा कालावधी – 2 तास 30 मिनीटे
🔴 दुपारी 3.00 ते  सायंकाळी 5.30
वेळ            प्रयोजन                       प्रकार 
2.30         वॉर्निंग                          गजर
2.50         उत्तरपत्रिका वाटप       दोन टोल
3.00         प्रश्नपत्रिका वाटप          दोन टोल
                 लेखन प्रारंभ                 
4.00         एक तास समाप्त          दोन टोल
5.00         दोन तास समाप्त         दोन टोल
5.30         अडीच तास समाप्त      एक टोल
                वाढीव 10 मि. बाकी
5.40         लेखन समाप्त               गजर
============================

 

🔴 परीक्षा कालावधी – 2 तास
🔴 सकाळी 11.00 ते दुपारी 1.00
वेळ            प्रयोजन                       प्रकार
10.30         वॉर्निंग                          गजर
10.50         उत्तरपत्रिका वाटप       दोन टोल
11.00         प्रश्नपत्रिका वाटप          दोन टोल
                  लेखन प्रारंभ
12.00         एक तास समाप्त          दोन टोल
1.00           दोन तास समाप्त         एक टोल
                 वाढीव 10 मि. बाकी
1.10           लेखन समाप्त               गजर
===========================

 

🔴 परीक्षा कालावधी – 2 तास
🔴 दुपारी 3.00 ते सायंकाळी 5.00
वेळ            प्रयोजन                     प्रकार
2.30         वॉर्निंग                         गजर
2.50         उत्तरपत्रिका वाटप      दोन टोल
3.00         प्रश्नपत्रिका वाटप         दोन टोल
                लेखन प्रारंभ
4.00         एक तास समाप्त         दोन टोल
5.00         दोन तास समाप्त         एक टोल
                वाढीव 10 मि. बाकी
5.10         लेखन समाप्त              गजर
===========================

Categories
Onilne Test

SCERT इ. 10 वी / 12 वी – प्रश्नपेढी Question Bank – सन 2022-23 व 2021-22

🔴🔴 SCERT इ. 10 वी / 12 वी – प्रश्नपेढी Question Bank – सन 2022-23 व 2021-22 – सर्व विषय

🔴 सूचना :- 
१. फक्त विद्यार्थ्यांना  प्रश्नप्रकारांचा सराव करून देण्यासाठीच आहेत.
२. सदर प्रश्नसंचातील  प्रश्न बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये येतीलच असे नाही याची नोंद घ्यावी.

🔴 2022-23  इ. 10 वी प्रश्नपेढी – Question Bank – ( मराठी व  इंग्रजी माध्यम )


=====================

 

🔴 2022-23  इ. 12 वी प्रश्नपेढी – Question Bank – ( मराठी व  इंग्रजी माध्यम )


=====================

 

🔴 2021-22  इ. 10 वी प्रश्नपेढी – Question Bank – ( मराठी व  इंग्रजी व ऊर्दू माध्यम )


=====================

 

🔴 2021-22  इ. 12 वी प्रश्नपेढी – Question Bank – ( मराठी व  इंग्रजी व ऊर्दू माध्यम )


=====================

 

Categories
Uncategorized

मॉडर्न हायस्कूल,सोलापूर च्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेली बालसभा – 19 फेब्रुवारी 2023

🟧🟧 मॉडर्न हायस्कूल,सोलापूर च्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेली बालसभा.

🚩🚩 जरूर ऐका  रविवारी 19-02-2023 रोजी सकाळी 10:30 वाजता.

🟩🟩 ऐका…. खाली ▶️ वर  क्लिक  करा…

 

Categories
Onilne Test

Opposite Words – ( Antonyms ) – विरुद्धार्थी शब्द – Quiz 1- For Std. 5th to 10th English (#007)

🔴 Read the given information first and then solve the Online Quiz.
खाली दिलेली माहिती अगोदर वाचा. व मग Online Quiz सोडवा.

🔴
🔴  Antonyms ( Opposite Words ) विरुद्धार्थी शब्द
ability   X   disability
accept  X    refuse
active    X   passive
add       X   subtract
admire  X  disapprove
admit    X  deny
agree     X   disagree
allow     X  forbid
always   X  never
ancient   X   modern
arrival  X departure
awake  X  asleep
back   X   front
bad    X   good
beautiful   X    ugly
big    X   small
bitter   X  sweet
blunt   X   sharp
bold   X   timid
borrow   X    lend
bright  X  dull
broad    X   narrow
care    X   neglect
certain   X  uncertain
cheap   X   dear
clean   X   dirty
close   X    open
cold   X    hot
compare   X   contrast
damp   X  dry
danger   X   safety
dark    X  light
dead    X  alive
death   X  birth
defeat   X   victory
defend   X  attack
delight  X  sorrow
decrease   X   increase
difficult   X   easy
divine   X  evil
dull   X   clever
empty   X  full
exit    X  entry
expand   X  contract
fresh   X  stale
fail   X   succeed
farewell    X    welcome
fast   X   slow
brave   X  coward
fat    X  thin
fault   X  merit
former    X  later
few   X  many
foolish   X  wise
forget  X  remember
frail   X  strong
freedom   X  slavery
gain  X   loss
genuine   X   fake
glad   X   sad
guilty   X   innocent
heavy   X   light
high    X   low
huge    X    tiny
humble   X  rude
idle   X  hardworking
kind   X    cruel
less   X   more
lie   X     truth
liquid   X   solid
long   X   short
loose  X  tight
major    X  minor
master    X   servant
modern    X  traditional
natural   X   artificial
often    X   sometimes
peace   X  war
permanent    X   temporary
polite   X   rude
present   X   absent
public   X  private
punishment    X   reward
rise   X   set
rough   X    smooth
severe    X     mild
shy  X   bold
tame   X    wild
tender     X  hard
urban   X   rural
vague   X  clear
wet   X  dry
worst   X  best

🔴 Find the antonyms.  विरुद्धार्थी शब्द ओळखा.   

1287

Opposite Words - ( Antonyms ) - विरुद्धार्थी शब्द - Quiz 1- For Std. 5th to 10th English

1 / 10

1. never

2 / 10

2. severe

3 / 10

3. huge

4 / 10

4. blunt

5 / 10

5. brave

6 / 10

6. modern

7 / 10

7. public

8 / 10

8. dead

9 / 10

9. rough

10 / 10

10. tame

Your score is

0%

Categories
Uncategorized

महाराष्ट्राचे राज्यगीत – संपूर्ण माहिती & मार्गदर्शक सूचना

🔴🔴 महाराष्ट्राचे राज्यगीत – संपूर्ण माहिती :
  “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव”  चे औचित्य साधून राज्यातील सर्वांना स्फुर्तीदायक असणारे व महाराष्ट्राच्या शौर्याचे वर्णन करणारे अस्मितादर्शक राज्यगीत शासनाने स्विकारले आहे. कवीवर्य राजा बढे लिखित व शाहीर साबळे यांनी गायलेल्या गीताचे यथोचित संस्करण करून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून सदर गीत १९ फेब्रुवारी २०२३ पासून राज्यगीत स्वीकृत करण्यात आले आहे.

🔴🔴 राज्यगीत गायन / वादन मार्गदर्शक सूचना –

🔴 राष्ट्रगीताचा मान, सन्मान व प्रतिष्ठा ही सर्वोच्च राहील.

🔴 शासनाच्या सर्व सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस राज्यगीताचे गायन / वादन हे ध्वनीमुद्रीत आवृत्तीसोबत अथवा स्वतंत्रपणे करण्यात यावे.

🔴 १ मे महाराष्ट्र दिनी ध्वजारोहणानंतर राष्ट्रगीत होताच राज्यगीत गायले / वाजविले जाईल.

🔴 राज्यातील शाळांमध्ये दैनिक सत्र सुरु होण्यापूर्वी , राष्ट्रगीत / परिपाठ / प्रार्थना / प्रतिज्ञा यासोबत राज्यागीत वाजवले / गायले जाईल.  राज्यगीत सुमारे १:४१ मिनिटात वाजवता / गाता येईल.

🔴 राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था, सर्व प्रकारच्या अशासकीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था, खाजगी आस्थापना, तसेच सर्व नागरिकांना सांस्कृतिक, सामाजिक व क्रीडाविषयक कार्यक्रम इत्यादीमध्ये राज्यगीताचा योग्य तो सन्मान राखून ते वाजवण्यास / गायनास मुभा राहील.

🔴 राज्यगीत सुरु असताना सर्वांनी सावधान स्थितीत उभे रहावे. व राज्यगीताचा सन्मान करावा. लहान बालके, गरोदर स्त्रिया, आजारी व्यक्ती, दिव्यांग व्यक्ती तसेच वृद्ध व्यक्ती यांना सावधान उभे राहण्यापासून सूट असेल.

🔴 राष्ट्रगीताबाबत जसे तारतम्य बाळगण्यात येते तसेच ते राज्यगीताच्या बाबतीत सुद्धा बाळगण्यात यावे. हे गीत वाजवताना / गाताना त्याचा योग्य तो  सन्मान  करण्यात यावा.

🔴 राज्य शालेय शिक्षण मंडळाच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये या राज्यगीताचा समावेश सन २०२३-२४ या  शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात यावा.

🔴 राज्यगीत –

RajyaGeet


🔴 १ : ४१ मिनिटांचे
राज्यगीत सुरु करा..


🔴 १ : ४१ मिनिटांचे
राज्यगीत Download करा..

Categories
Onilne Test

ProNoun ( सर्वनाम ) – माहिती & प्रश्नोत्तरे 1 – For Std. 5th to 10th English (#003)

🔴 Read the given information first and then solve the Online Test.
खाली दिलेली माहिती अगोदर वाचा. व मग Online Test सोडवा.

🔴🔴🔴 ProNoun – सर्वनाम  :-
नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांना सर्वनाम असे म्हणतात. नामाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सर्वनामांचा वापर केला जातो.
A word used instead of noun is called ProNoun.
I, We, You, He, She, It, They etc.

सर्वनामाचे पाच प्रकार पडतात.
🔴🔴 1) Personal ProNoun -पुरुषवाचक सर्वनाम – यामध्ये बोलणारे, वाचणारे आणि ज्यांच्याविषयी बोलतो या तिघांचा समावेश होतो. 

🔴 First Person – प्रथम पुरुष – बोलणारा व्यक्ती-
या मध्ये
I, We,
My, Mine, Our, Ours
Me,  Us यांचा समावेश होतो.

🔴 Second Person – द्वितीय पुरुष  – ज्याच्याशी बोलतो ती व्यक्ती –
या मध्ये
You, You,
Your, Yours,
यांचा समावेश होतो.

🔴 Third Person – तृतीय पुरुष  – ज्याच्याविषयी बोलतो ती व्यक्ती –
या मध्ये
He, She, It, They
His, Her, Its, Their
Him, Her, It, Them
यांचा समावेश होतो.

🔴🔴 2) Relative  ProNoun – संबंधी  सर्वनाम –
जे सर्वनाम त्या पूर्वी आलेल्या नामाशी संबंध दाखवत असेल किंवा जेव्हा वाक्यात नामानंतर प्रश्नार्थक सर्वनाम येते व ते सर्वनाम येते व ते सर्वनाम वाक्यातील नामाचा संबंध दर्शवते तसेच दोन वाक्ये जोडण्याचे ही काम करते. त्यास Relative ProNoun असे म्हणतात.
Who – कोण,
What – काय,
Which – कोणता,
That – तो, ती, ते

🔴🔴 3) Interrogative  ProNoun – प्रश्नार्थक  सर्वनाम – प्रश्न विचारण्यासाठी वापरल्या  जाणाऱ्या सर्वनामांना प्रश्नार्थक सर्वनामे असे म्हणतात. 
What – काय
Who – कोण
Whose – कोणाचा
When – केव्हा
Where – कोठे
How- कसा
Which – कोणता

🔴🔴 4) Demonstrative ProNoun – दर्शक सर्वनाम –
ज्या सर्वनामाने एखाद्या खास व्यक्ती अथवा वस्तूचा बोध होत असेल त्या सर्वनामास दर्शक सर्वनाम असे म्हणतात.
This,
These,
That,
Those etc
This is cat.
That is my school.
Those are flowers.

🔴🔴 5) Reflective  ProNoun – निजवाचक सर्वनाम –
जेव्हा कोणत्याही क्रियापदाचा कर्ता अथवा कर्म एक वस्तू किंवा  एक व्यक्ती असते तेव्हा त्या कर्मासाठी, वस्तूसाठी ज्या सर्वनामाचा उपयोग केला जातो. त्यास निजवाचक सर्वनाम असे म्हणतात.
Herself,
Yourself,
Themself,
Himself,

Find the pronoun from the sentence. सर्वनाम ओळखा.  

632

ProNouns Online Test 1 - For Standard 5th to 10th English

1 / 10

1. Suddenly the wife slapped herself on the forehead.

2 / 10

2. Never trust a friend who deserts you at a pinch.

3 / 10

3. We are sitting on this invisible bench.

4 / 10

4. Take out your books.

5 / 10

5. With what should I fix it, dear Liza?

6 / 10

6. Please don't read this poem.

7 / 10

7. I will tell you the secret of happiness.

8 / 10

8. Somadatta offered them the gram and water politely.

9 / 10

9. In those days, travelling from China to India was not an easy task.

10 / 10

10. She came to a teeny-tiny gate.

Your score is

0%

Categories
Onilne Test

Articles (उपपदे ) – माहिती & प्रश्नोत्तरे 1 – For Std. 5th to 10th English (#002)

🔴 Read the given information first and then solve the Online Test.
खाली दिलेली माहिती अगोदर वाचा. व मग Online Test सोडवा.

🔴🔴🔴 Articles – उपपदे  :-
इंग्रजी नामापुढे विशेषणासारखे विशिष्ट शब्द वापरले जातात. त्यांना Articles ( उपपदे )  म्हणतात.
उपपदांचे 2 प्रकार आहेत.
1) Indefinite Article – A / An
2) Definite Article  – The

🔴🔴 1) A / An – Indefinite Article  

🔴 1) एकवचनी सामान्य नामापूर्वी  a या Article  चा वापर करतात.
a woman,  a boy,  a pen,  a car etc.

🔴 2) जेव्हा नामाची सुरुवात a, e, i, o, u  या स्वरांनी होते. त्यावेळी an  हे  Article  वापरतात.
an aeroplane, an orange,  an elephant,

🔴 3) जेव्हा नामाची सुरुवात व्यंजनाने होते. पण त्या व्यंजनाचा उच्चार हा स्वरासारखा होत असेल  तर त्या शब्दापूर्वी an  हे उपपद वापरतात.
an honest man, an hour, etc.

🔴 4) जेव्हा शब्दाची सुरुवात स्वराने होते. पण त्याचा उच्चार हा व्यंजनासारखा होत असेल तर त्या शब्दापूर्वी  an हे उपपद वापरावे.
a European, a union, a university,  etc.

🔴 5) a  किंवा an  हे एकवचनी सामान्य नामापूर्वी वापरातात.
a pencil, a duster, a chalk

🔴 6) धंदा किंवा व्यवसाय  सूचित करणाऱ्या नामापूर्वी  an  किंवा an  चा वापर करतात.
He is an engineer.
She is a dancer.

🔴🔴 अपवाद – a  किंवा an  ही उपपदे खालील बाबतीत वापरत नाहीत.
1) अनेकवचनी नामपूर्वी –  dogs, mobiles,  men, etc.
2) जी वस्तू संख्येत मोजता येत नाही. – wheat, rice,
3) द्रवपदार्थ व घनपदार्थ नावापूर्वी – sugar, water, milk
4) भाववाचक नामापूर्वी – glass, fear, honesty

🔴🔴🔴 The –  Definite Article

🔴 1) अगोदर माहित असलेल्या किंवा ज्याच्या विषयी आपण पूर्वीच बोललेलो आहेत अशा व्यक्ती अथवा वस्तू दर्शवण्यासाठी the  चा वापर करतात.
Rajesh gave me a pencil. The pencil is lost.

🔴 2) जगात एकमेव अस्तित्वात असलेल्या वस्तूंच्या नामापूर्वी the हे  article  वापरतात.
the sun, the moon, the earth , the sky

🔴 3) एकवचनी नाम जेव्हा संपूर्ण जात किंवा वर्ग दाखवते तेव्हा the  हे उपपद वापरतात.
The lion is cruel.

🔴 4) पर्वत, नद्या, समुद्र, बेटे , वर्तमानपत्र, पवित्र धर्मगंथ, वाद्ये, जात व जमात, भौगोलिक नावापूर्वी,  इ. नामापूर्वी the हे उपपद वापरतात.
The Ganga, The Times of India, The Himalayas, The Ramayan , The Kuran, the gitar, the Maratha, The Hindu, The Muslim, the USA, the UK

🔴 5) Superlative Degree मध्ये विशेषणापूर्वी the  चा वापर करतात.
Sagar is the tallest boy in the class.

🔴 6) कालदर्शक शब्द, क्रमवाचक विशेषण, काही शब्दसमूहात  the चा वापर करतात.
The morning, the first, the second,  in the evening,

🔴🔴 अपवाद – the  हे  उपपद खालील बाबतीत वापरत नाहीत.

🔴 शरीराचे अवयव , कपडे, निसर्ग, शहरांची नावे, समूहवाचक नामे, भाववाचक नामे – left hand, my shirt,

🔴 भाषेच्या पूर्वी –  Marathi, Hindi, English

🔴🔴 उपपदांचा वापर कोठे करू नये.
सर्वनामाच्या अगोदर, क्रियापद व सहाय्यक क्रियापद, भाववाचक नाम व विशेषनाम, God  ह्या ईश्वराविषयी उपपदांचा वापर करू नये.

Choose the correct article. योग्य उपपदांची निवड करा. 

706

Articles Online Test 1 - For Standard 5th to 10th English

1 / 10

1. Monica is ----- European.

2 / 10

2. Sagar got ----- first rank in the class.

3 / 10

3. Radhika is ------ honest girl.

4 / 10

4. ------ Brahmaputra is a great river.

5 / 10

5. He is learning ---- English.

6 / 10

6. He has  ---- lot of books.

7 / 10

7. I am ---- student.

8 / 10

8. Kondiba is ---- old man.

9 / 10

9. She likes to eat ---- apple.

10 / 10

10. ------- earth is round.

Your score is

0%

Categories
Uncategorized

U-Dise Plus विद्यार्थी संपूर्ण माहिती कशी भरावी …

🔴🔴🔴 Bulk Upload Data via Excel  ह्या सुविधेचा वापर कसा करायचा ते पाहू.  यामुळे आपला बराचया वेळ वाचेल. सर्व नावे Excel मध्ये भरून ती एकदम Upload करता येतात.
सर्प्रथम Login केल्यानंतर आपणाला खालील तीन Button दिसतील. त्यापैकी  Upload Data via Excel हे दिसत नसेल तर दोन – तीन वेळा WebPage हे Refresh करणे. 

त्यातील Upload Data via  Excel या बटनावर क्लिक करणे. आता पुढील स्क्रीन दिसेल. 🔴आपणास तीन Steps करायच्या आहेत. 1) Upload Template , 2) Validate Data व 3) Final Upload .
दिलेल्या सर्व  सूचना एकवेळ वाचून घ्या.  Google Chrome च्या Settings मध्ये मराठी Language जर Add व Select केली तर सर्व माहिती मराठीत दिसेल.  Download झालेल्या  फाईलमधील शाळेच्या सर्व बाबींची खात्री करा. तसेच संबंधित सर्व Section ( तुकड्या ) निर्माण केल्या असल्याची खात्री करा. 
🔲  I have read all the instructions या बॉक्सला टीक करून OK बटनावर क्लिक करा.

🔴आता खालील स्क्रीन दिसेल. 
त्यातील Download Blank Excel Template for Uploading या बटनावर क्लिक करणे. Download फोल्डर मध्ये  SDMS_Excel_27301301900 अशा नावाची आपला U-Dise कोड शेवटी असलेली फाईल डाऊनलोड झालेली असेल. 

🔴 डाऊनलोड झालेली फाईल ही Unblock करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी डाऊनलोड Folder मध्ये जावून त्या फाईलवर Right Click करून Properties वर क्लिक करणे.
🔴 सर्वात खाली असलेल्या Security या रकान्यासमोर 🔲 Unblock या चौकोनाल टिक करुन OK बटनावर क्लक करणे. 

🔴 आता SDMS_Excel_27301301900 ही आपली Excel फाईल Open  करणे. Macro Enable Content करून घेणे. तसेच Enable  Editing या Option वर क्लिक करून तीच फाईल परत एकवेळ Open करणे.  
🔴 त्यामध्ये एकूण ४ Sheets असतील. त्यातील आपणाला Student Data ह्या Sheet मध्ये माहिती भरायची आहे. आपण भरलेली माहिती योग्य नमुन्यात भरली आहे का नाही ते पाहण्यासाठी Validate Data हे एक बटन दिलेले आहे. तसेच योग्य नमुन्यात माहिती भरण्यासाठी आपण संदर्भासाठी Field Description & Validation व Master या दोन Sheet मधील संदर्भ वापरू शकतो.  

🔴 Grade / Class या रकान्यात  इयत्ता अंकात नोंदवावी. 
🔴 Section या रकान्यात A,B,C,D इ. असे नोंदवावे.  
🔴 Roll No. या रकान्यात रोल नंबर नोंदवावा.
🔴 Gender  व इतर रकानेबाबतचे कोड हे खालील माहितीत दिलेले आहेत.
🔴 जन्म तारीख ही  DD-MM-YYYY या नमुन्यातच नोंदवावी.
🔴 आधार क्रमांक रकान्याचे  Format हे General ऐवजी Number असा करून घेणे. 
🔴 मातृभाषेचा कोड हा Master या Sheet मध्ये पाहून लिहणे. मराठीसाठी तो 106 आहे.
🔴 इतर सर्व माहिती ही कोडमध्ये नोंदवावी लागेल. खाली ती दिलेली आहे. 

🔴🔴 एका विद्यार्थ्याची माहिती भरून झाल्यावर Validate या बटनावर क्लिक करून माहिती योग्य नमुन्यात भरली जात असल्याची खात्री करणे. जर माहिती पिवळ्या चौकोनात दिसत असेल तर योग्य ते बदल करून घेणे. 
 
🔴 सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती भरून जाल्यावर Validate या बटनावर क्लिक करून  Data has been validated successfully असे मेसेज येत आहे का ते पहा.

🔴 आता ती फाईल अपलोड करावी. 
आता परत Upload Data via  Excel या बटनावर क्लिक करून OK वर क्लिक करुया. 
🔴 Browse for File येथे क्लिक करून SDMS_Excel_27301301900 ही आपली Excel फाईल Select करणे. Click to Upload Excel या बटनावर क्लक करणे. त्यानंतर OK या बटनावर क्लिक करणे. आता खालील मेसेज दिसेल. 
🔴 Validation साठी Proceed या बटनावर क्लिक करणे. त्यानंतर अपलोड केलेल्या Excel वर 15 मिनिटांमध्ये प्रक्रिया करण्यात येईल. 
🔴 जर काही Error असेल तर खालील मेसेज दिसेल.

🔴 Check  Errorneous Data येथे क्लिक केल्यास कुठे कुठे चुकले आहे ते कळेल. आहे त्याच फाईलमध्ये  परत दुरुस्त करून व  Validate करून पुन्हा अपलोड करावे. त्यासाठी पहिल्या डावीकडील Upload New Template यावर क्लिक करावे.  
🔴 Validation पूर्ण झाल्यास खालील मेसेज दिसेल व आता Final Upload वर क्लिक करावे. 
🔴🔴🔴🔴 आता पुढील मेसेज दिसेल.
🔴🔴🔴🔴 पूर्वी भरलेला  Data हा Delete केला जाईल व यापुढे आपणास Excel अपलोड करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही असा मेसेज आहे. त्यामुळे ही क्रिया अंत्यत काळजीपूर्वक करावी. 

Proceed to School Dashboard to Complete Your Form. येथे जावून प्रत्येक विद्यार्थ्यांची तीन ही पाने Save करणे गरजेचे आहे. 
🔴🔴  Bulk Upload Data via Excel ही सुविधा 200 पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांसाठी आहे.

=================================

🔴🔴 Online मोडमध्ये सामान्यपणे विद्यार्थ्यांची कोणती माहिती भरायची व त्याचे कोड हे खाली दिलेले आहेत. 

🔴 4.1 विद्यार्थी सामान्य माहिती ( General Profile – GP )
🔴 4.2 विद्यार्थी नावनोंदणी तपशील  ( Enrolment Profile – EP )
🔴 4.3 विद्यार्थी सुविधा व इतर माहिती ( School Facility – SF )
वरील तिनही बाबी U-Dise Plus मध्ये कशा रितीने नोंदवायची याची माहिती करून घेवू.

🔴 सर्व माहिती ही इंग्रजीमध्ये भरणे आवश्यक आहे. Google Chrome च्या Settings मध्ये मराठी Language जर Add व Select केली तर सर्व प्रश्न मराठीत दिसतील. पण माहिती मात्र इंग्रजीतच भरावी लागेल. विद्यार्थ्यांची कच्ची माहिती संग्रहीत करण्यासाठी खाली PDF व Excel दिलेली आहे. ती Download करून घेवू शकता.

🔴 इयत्ता / तुकडी / विद्यार्थी Add करणे.
U-Dise Plus या वेबसाईटवर जावून Student Module या बटनावर क्लिक करुन  Login करावे. त्यानंतर School Profile या बटनावर क्लिक करावे. दिलेल्या सर्व माहितीची खात्री करावी. त्यानंतर Section Management या बटनावर क्लिक करणे. Select Class येथे इयत्ता निवडावी. त्यांनतर माध्यम निवडून Add Section या बटनावर क्लिक करावे. आता एक तुकडी Add हेईल. अशा रितीने अजून तुकड्या आपण Add / Delete करू शकतो. 

🎯 आता विद्यार्थी Add करण्यासाठी School Dashboard या बटनावर क्लिक करणे. आता समोर इयत्ता / तुकडी / मुले / मुली / एकूण हा तक्ता दिसेल. संबंधित तुकडीसमोरील Add Student या बटनावर क्लिक करणे. व खाली दिल्या प्रमाणे माहिती भरणे.


🔴🔴  4.1 विद्यार्थी सामान्य माहिती ( General Profile – GP )
🔴 4.1.1  विद्यार्थ्यांचे पूर्ण नाव ( शाळेच्या रेकॉर्डप्रमाणे ) नोंदवावे.  Mr/Ms/Mrs/Shri/Smt इ. संबोधने वापरू नयेत. फक्त अक्षरे नोंदवावीत, अंक नोंदवू नयेत. या रकान्याची अक्षर मर्यादा ही कमीत कमी 3 अक्षरे व जास्तीत जास्त 50 अक्षरे इतकी आहे. नोंदवताता सलग Space देवू नये.

🔴 4.1.2 लिंग – Gender
1- Male,
2- Female,
3-Transgender

🔴 4.1.3 जन्मतारीख Date of Birth – ही DD/MM/YYYY ह्या नमुन्यात नोंदवावी. ती दिलेल्या Age Matrix प्रमाणे असावी. ही माहिती नोंदवताना  DD/MM/YYYY ह्या नमुन्यात माहिती टाईप करावी. Calendar च्या बटनावर क्लिक करून ही तारीख नोंदवता येईल. मात्र Calendar मुळे जास्त वेळ लागू शकतो. त्यापेक्षा तारीख टाईप केलेली बरी.

🔴 4.1.4 आईचे नाव – Mother’s Name  येथे आईचे नाव नोंदवावे.

🔴 4.1.5 वडिलांचे नाव – Father’s Name येथे वडिलांचे नाव नोंदवावे.

🔴 4.1.6 पालकाचे नाव – Guardian’s Name – येथे पालकाचे नाव नोंदवावे. हा रकाना वैकल्पिक ( Optional ) आहे.

🔴 4.1.7 विद्यार्थ्याचा आधार क्रमांक – Aadhar No. हा 12 अंकी असावा. ज्या विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड नाही ( किंवा माहिती उपलब्ध नाही ) त्यांच्या बाबतीत तो तात्पुरता  9999  9999  9999  असा नोंदवावा.

🔴 4.1.8 आधारकार्डनुसार नाव ( इंग्रजीत ) नोंदवावे.

🔴 4.1.9 (a) पूर्ण  पत्ता – येथे अंक व अक्षरांचा वापर करता येईल. ह्या रकान्याची अक्षर मर्यादा ही कमीत कमी 20 अक्षरे व जास्तीत जास्त 100 अक्षरे इतकी आहे. फक्त   –     \     .    ,  या विशेष चिन्हांचा वापर करता येईल.

🔴 4.1.9 (b) पिन कोड – येथे 6 अंकी पिनकोड नोंदवावा.

🔴 4.1.10 (a) – मोबाईल नंबर हा विद्यार्थी , आईवडील किंवा पालक यांचा नोंदवावा. तो 10 अंकी असावा व 6, 7, 8, 9 या अंकानी सुरुवात होणारा असावा.

🔴 4.1.10 (b) – पर्यायी मोबाईल नंबर हा विद्यार्थी , आईवडील किंवा पालक यांचा नोंदवावा. तो 10 अंकी असावा व 6, 7, 8, 9 या अंकानी सुरुवात होणारा असावा. हा रकाना वैकल्पिक ( Optional ) आहे.

🔴 4.1.11 संपर्क ई-मेल हा विद्यार्थी , आईवडील किंवा पालक यांचा नोंदवावा. तो xxxx@xxx.com या नमुन्यातच असावा.  हा रकाना वैकल्पिक ( Optional ) आहे.

🔴 4.1.12 मातृभाषा – येथे विद्यार्थ्याची मातृभाषा नोंदवावी.

🔴 4.1.13 सामाजिक प्रवर्ग  हे खालीलप्रमाणे नोंदवावेत.
1- General ,
2- SC,
3- ST,
4- OBC,
5- NTB,
6- NTC,
7- NTD,
8- SBC,
9- SEBC,
10- VJA

🔴 4.1.14 अल्पसंख्यांक प्रवर्ग खालीलप्रमाणे भरावा.
1- Muslim
2- Christian
3- Sikh
4- Buddhist
5- Parsi
6- Jain
7- Not Minority

🔴 4.1.15 BPL दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी हे का ?
1- Yes
2- No

🔴 4.1.15 (a) BPL असल्यासच अंत्योदय अन्न योजनेचा लाभार्थी आहे का ?
1- Yes
2- No

🔴 4.1.16  आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्ग  EWS / वंचित गट या पैकी आहे का ? EWS / Disadvantaged Group
1- Yes
2- No

🔴 4.1.17 CWSN – विद्यार्थी दिव्यांग आहे का ?
1- Yes
2- No

🔴 4.1.17(a)  CWSN – विद्यार्थी दिव्यांग असल्यास योग्य तो प्रकार निवडावा.
1- Blindness     2- Low-Vision    3- Hearing impairment
4- Speech and Language   5- Locomotor Disability   6- Mental illness
7- Specific Learning Disabilities  8- Cerebral palsy   9- Autism  Spectrum Disorder  10- Multiple Disability incl. deaf blindness   11- Leprosy Cured students  12- Dwarfism  13- Intellectual Disability    14- Muscular Dystrophy  15- Chronic Neurological conditions  16- Multiple Sclerosis  17- Thalassemia  18- Haemophilia  19- Sickle Cell disease  20- Acid Attack victim  21- Parkinso-n’s disease

🔴 4.1.18 विद्यार्थी  भारतीय नागरिक आहे का ?  Indian National
1- Yes
2- No

🔴 4.1.19  विद्यार्थी चालू किंवा गेल्या वर्षी शाळा बाह्य असल्याने  प्रवेशित झाला आहे काय ?
1- Yes
2- No

🔴 4.1.19(a) वरील उत्तर होय असल्यास मुख्य प्रवाहात कधी आला ?
1- चालू वर्षी,
2- गेल्या वर्षी

🎯🎯🎯 माहिती Save करून Next बटनावर क्लिक करणे.

 

🔴🔴 4.2 विद्यार्थी नावनोंदणी तपशील  ( Enrolment Profile – EP )

🔴 4.2.1 शाळेतील प्रवेश क्रमांक ( जनरल रजिस्टर क्रमांक ) – हे नोंदवताना अंक व अक्षरांचा वापर करू शकता. तसेच कमाल अंक/अक्षर मर्यादा 20 अंकी इतकी आहे. फक्त   –     \       या विशेष चिन्हांचा वापर करता येईल.

🔴 4.2.2 सध्याच्या वर्गातील प्रवेश तारीख  (dd/mm/yyyy) ह्या नमुन्यात नोंदवावी. ही तारीख चालू शैक्षणिक वर्षातीलच असावी. त्यानंतर रोल नंबर नोंदवावा.

🔴 4.2.3  शाखा ( फक्त उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी )
1- Arts,
2- Sci,
3- Com,
4- Vocational,
5- Other

🔴 4.2.4(a) सन 2021-22 या वर्षातील शाळेला आल्याची स्थिती
1- सध्याच्या शाळेत,
2- इतर शाळेत,
3- अंगणवाडी,
4- इतर / शिकत नव्हता
4.2.4(b) सन 2021-22 ची इयत्ता – येथे फक्त चालू किंवा गेल्या वर्षीची इयत्ता निवडू शकता.

🔴 4.2.5 ( फक्त खाजगी विनाअनुदानित शाळांसाठी )  विद्यार्थ्याचा प्रवेश खालील प्रकारातून झाला आहे का ?
1.RTE,
2.EWS,
3.PWD,
4.Disadvantage  Group
5.Other.

🔴 4.2.6 (a) सन 2021-22 परीक्षेला
1- बसला
2- बसला नाही

🔴 4.2.6 (b) सन 2021-22 परीक्षेचा निकाल
1- Passed,
2- Promoted with grace,
3- Not Passed,
4- Promoted without Examination

🔴 4.2.6 (c) सन 2021-22 परीक्षेचा निकालाची टक्केवारी पूर्णाकात

🔴 4.2.7 गेल्या शैक्षणिक वर्षातील हजर दिवस-
( Online व  Virtual Class सह )
250 पेक्षा जास्त नोंदवता येणार नाही.

🎯🎯🎯 माहिती Save करून Next बटनावर क्लिक करणे.

 

🔴🔴 4.3 विद्यार्थी सुविधा व इतर माहिती ( School Facility – SF )

🔴 4.3.1(a) विद्यार्थ्यांला पुरवलेल्या मोफत सुविधा) ( फक्त सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळेसाठी )
1- होय,
2- नाही
पाठयपुस्तके
गणवेश
वाहतूक
वसतिगृह
एस्कॉर्ट
मोबाईल / संगणक / टॅबलेट

🔴 4.3.1(a) विद्यार्थाला मिळालेली शिष्यवृत्ती( गेल्या शैक्षणिक वर्षात )  होय असल्यास नाव आणि रक्कम ( रुपये 50,000 इतकी रक्कम जास्तीत जास्त नोंदवता येईल. )
1- केंद्रीय शिष्यवृत्ती  ( 1- होय , 2- नाही )
2- राज्य शिष्यवृत्ती   ( 1- होय , 2- नाही )
3- इतर

🔴 1- केंद्रीय शिष्यवृत्ती मध्ये खालील शिष्यवृत्ती नोंदवावी.
1- Pre Matric Scholarships Scheme for Minorities (MoMA),
2- Post Matric Scholarships Scheme for Minorities (MoMA)
3- BEGUM HAZRAT MAHAL NATIONAL SCHOLARSHIP (MoMA)
4- Pre-matric Scholarship for Students with Disabilities (DEPwD)
5- Post-matric Scholarship for Students with Disabilities (DEPwD)
6- Post Matric Scholarship for SC students (All States) (MoSJE)
7- Pre Matric Scholarship for SC students for Class IX and X(All States) (MoSJE)
8- Financial Assistance for Education of the Wards of Beedi/Cine/IOMC/LSDM Workers – Post-Matric (MoLE)
9- Financial Assistance for Education of the Wards of Beedi/Cine/IOMC/LSDM Workers – Pre-Matric (MoLE)
10- National Means Cum Merit Scholarship (DoSEL),
11- Prime Minister’s Scholarship Scheme For Central Armed Police Forces And Assam Rifles
12- Prime Minister’s Scholarship Scheme for wards of States/UTs Police Personnel Martyred during Terror/Naxal Attacks
13- Prime Minister’s Scholarship Scheme For RPF/RPSF
14- Financial Support to the students of NER for Higher Professional Courses(NEC MERIT SCHOLARSHIP)
15- Other Central Scholarships

🔴 2- राज्य शिष्यवृत्ती  ( खालीलपैकी कोणती शिष्यवृत्ती मिळाली हे नोंदवण्याची आवश्यकता नाही )
1- सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती
2- गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
3- स्कॉलरशिप
4- अस्वच्छ कामगार पाल्य शिष्यवृत्ती
5- इत्यादी

🔴 4.3.2  CWSN सुविधा चालू शैक्षणिक वर्षात पुरवण्यात आली आहे का ?
1- Braille Kit     2- Braces   3- Tri-cycle   4- Stipend   5- Low Vision Kit 6- Crutches  7- Caliper   8- Transport  9- Hearing Aid 10- Wheel Chair   11- Escort   12- Other

🔴 4.3.3 विशिष्ट शिक्षण अक्षमता (SLD) तपासणी  झाली आहे का ?
1- होय
2- नाही
असल्यास
1- Dysgraphia
2- Dyscalculla
3- Dyslexia

🔴 4.3.4 ऑटिझम, स्पेक्ट्रम, डिसऑर्डर ( ASD ) तपासणी झाली आहे का ?
1- होय
2- नाही

🔴 4.3.5 लक्ष कमतरता तपासणी हायपरअक्टिव डिसऑर्डर (ADH) झाली आहे का ?
1- होय
2- नाही

🔴 4.3.6 अतिरिक्त क्रियाकलाप ( सहशालेय उपक्रम सहभाग – Extra Curricular Activity) आहे का ?
1- होय
2- नाही

🔴 4.3.7 (a) हुशार / प्रतिभावान बालक म्हणून ओळख झाली आहे का ?
( गणित, भाषा, विज्ञान, तांत्रिक,, खेळ / क्रीडा, कला )
1- होय
2- नाही
4.3.7 (b) होय असल्यास मार्गदर्शक पुरवले गेले होते काय ?
1- होय
2- नाही
4.3.7 (c) क्षमता संवर्धन निवासी शिबीरामध्ये सहभाग घेतला काय ?
1- होय
2- नाही
असल्यास कोणता स्तर
1- राज्य
2- राष्ठ्रीय
4.3.7 (d) राज्यस्तरीय / ऑलिम्पियाड / राष्ट्रीय स्पर्धामध्ये सहभाग
1- होय
2- नाही

🔴 4.3.8 NCC / NSS / स्काऊट गाईड मध्ये सहभाग आहे काय ?
1- होय
2- नाही

🎯🎯🎯 माहिती Save करून Next बटनावर क्लिक करणे.

 

🔴🔴 Student Profile ( Preview ) ची भरलेली माहितीची PDF घेणे / प्रिंट करणे.
Student Profile ( Preview ) आता शेवटचा Tab हा असेल. येथे आपण भरलेली सर्व माहिती येथे दिसेल. भरलेली सर्व माहिती अचूक असल्याची खात्री करावी.  PDF या बटनावर क्लिक करून PDF Download / Print करू शकतो. School Dashboard वरील View / Manage या बटनाचा वापर करून भरलेल्या माहितीत बदल करू शकतो. व विद्यार्थी Delete ही करू शकतो. तसेच School Dashboard वरील विद्यार्थ्यांचे आकडे हे अपडेट होण्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो.

✖️✖️✖️ सर्व माहिती खात्री केल्याशिवाय Finalize Data या बटनावर क्लिक करू नये.

🔴🔴 कच्च्या कामासाठी ( माहिती संग्रहित करण्यासाठी ) PDF व Excel फाईल

Categories
Uncategorized

Identify the Tense – माहिती & प्रश्नोत्तरे 1 – For Std. 5th to 10th English (#001)

🔴 Read the given information first and then solve the Online Test.
खाली दिलेली माहिती अगोदर वाचा. व मग Online Test सोडवा.

🔴 Tense and its type – काळ आणि काळाचे प्रकार  :-
There are main three Tenses in English. इंग्रजीमध्ये मुख्य तीन काळ आहेत.

1) Present Tense – वर्तमानकाळ
2) Past Tense – भूतकाळ
3) Future Tense – भविष्यकाळ

🔴 1) Present Tense – वर्तमानकाळ 
When the action is spoken by a verb, refers to present time, the verb is said to be in the Present Tense.  जेव्हा वाक्यातील क्रिया ही चालू काळाचा म्हणजे वर्तमानकाळाचा निर्देश करते तेव्हा तो वर्तमानकाळ असतो.

🟩 He writes a letter. 
We swim in the river.
In these sentences main form of the verb is used after the Subject. and if the Subject is Third Person Singular then ‘-s’  or ‘-es’  is added to the main verb. At the end the Object is written.
या वाक्यात  कर्त्यानंतर (Subject)  क्रियापदाचे ( Verb ) मूळ रुप वापरतात. वाक्याचा कर्ता हा तृतीयपुरुषी एकवचनी असेल ( Third Person Singular ) तर मुख्या क्रियापदास ‘-s’  किंवा ‘ es ‘ प्रत्यय लावतात. व वाक्याच्या शेवटी कर्म लिहतात.

🟩 She is studying. 
They are working.
In these sentences the form of  ‘to be’ is used ( am / is / are ). And  ‘ ing ‘ is added to the main verb.
या वाक्यांमध्ये कर्त्यानंतर ‘ to be ‘ चे सहाय्यक क्रियापदाचा ( am / is / are ) वापर करतात. व त्यानंतर मुख्य क्रियापदा‘ ing ‘ प्रत्यय लावतात.

🟩 I have written a letter. 
Sagar has played cricket.
In these sentences ‘have’  is used after the subject.  If the Subject is Third Person Singular then ‘has’ is used. Then Past Participle is added.
या वाक्यांमध्ये कर्त्यानंतर ‘ have ‘  हे सहाय्यक क्रियापद  वापरतात. जर कर्ता हा तृतीय पुरुषी एकवचनी असेल  ‘ has ‘  हे सहाय्यक  क्रियापद वापरतात. त्यानंतर क्रियापदाचे तिसरे रुप ( Past Participle ) वापरतात.
===========================

🔴 2) Past Tense – भूतकाळ 
When the action is spoken by a verb, refers to past  time, the verb is said to be in the Present Tense.  जेव्हा वाक्यातील क्रिया ही गेलेल्या काळाचा म्हणजे  भूतकाळाचा निर्देश करते तेव्हा तो भूतकाळ असतो.

🟩 He jumped on the bed.  
We swam in the river.
The Simple Past Tense in regular verbs is formed by adding ‘ed’, ‘d’ or ‘t’ to the infinitive.
साधा भूतकाळ मुख्य क्रियापदास ‘ed’, ‘d’ किंवा  ‘t’ इ. प्रत्यय लावून तयार केा जातो.
कर्त्यानंतर मुख्या क्रियापदाचे दुसरे रुप वापरले जाते.

🟩 She was studying. 
They were working.
In these sentences the form of  ‘to be’ is used ( was / were ). And  ‘ ing ‘ is added to the main verb.
या वाक्यांमध्ये कर्त्यानंतर ‘ to be ‘ चे सहाय्यक क्रियापदाचा ( was / were ) वापर करतात. व त्यानंतर मुख्य क्रियापदा‘ ing ‘ प्रत्यय लावतात.

🟩 I had written a letter. 
Sagar had played cricket.
In these sentences ‘had’  is used after the subject.  Then Past Participle is added.
या वाक्यांमध्ये कर्त्यानंतर ‘ had ‘  हे सहाय्यक क्रियापद  वापरतात.  त्यानंतर क्रियापदाचे तिसरे रुप ( Past Participle ) वापरतात.
===========================

🔴 3) Future Tense – भविष्यकाळ
When the action is spoken by a verb, refers to future time, the verb is said to be in the Future  Tense.  जेव्हा वाक्यातील क्रिया ही येणाऱ्या काळाचा म्हणजे  भविष्यकाळाचा निर्देश करते तेव्हा तो भविष्यकाळ असतो.

🟩 He will write a letter. 
I shall  swim in the river.
In these sentences shall / will  is used after the Subject. Then the main verb is taken. At the end the Object is written.
कर्त्यानंतर shall / will हे सहायक क्रियापद वापरतात. त्यानंतर क्रियापदाचे मूळ रुप घेतात. व शेवटी कर्म  लिहतात.

🟩 She will be studying. 
They will be  working.
In these sentences will be / shall be is added after the Subject. And  ‘ ing ‘ is added to the main verb.
या वाक्यांमध्ये कर्त्यानंतर  will be / shall be वापरतात.  व त्यानंतर मुख्य क्रियापदा‘ ing ‘ प्रत्यय लावतात.

🟩 I shall have written a letter. 
Sagar will have played cricket.
In these sentences ‘shall have / will have ‘  is used after the subject.  Then Past Participle is added.
या वाक्यांमध्ये कर्त्यानंतर ‘ shall have / will have ‘  हे सहाय्यक क्रियापद  वापरतात.  त्यानंतर क्रियापदाचे तिसरे रुप ( Past Participle ) वापरतात.
==========================

Identify the Tense of the given sentence.  खालील वाक्यांचा काळ ओळखा.

787

Identify the Tense - Online Test 1 - For Standard 5th to 10th English

1 / 10

1. Somadatta walks down the street with the dead mouse in his hand.

2 / 10

2. Raman has reached Hingoli.

3 / 10

3. The elephants destroyed the rice fields and huts.

4 / 10

4. The mason had made up his mind.

5 / 10

5. We take the punishment as a class.

6 / 10

6. A huge, hairy, brown dog is sitting on the bag.

7 / 10

7. Some girls will have laughed loudly.

8 / 10

8. The bird will tell you the secret of happiness.

9 / 10

9. Your mother will be scolding you.

10 / 10

10. The old woman was trying to separate the men.

Your score is

0%

Categories
Onilne Test

Infinitive – माहिती & प्रश्नोत्तरे 2 – For Std. 7th to 10th English

🔴 Read the given information first and then solve the Online Test.
खाली दिलेली माहिती अगोदर वाचा. व मग Online Test सोडवा.

🔴 Infinitive :-
Some times the form of verb in a sentence names the action but does not change according to tense, number or person. Such a form is known as a non finite form or an infinitive.  An infinitive is used with or without ‘to’.

🔴 काहीवेळेस वाक्यातील क्रियापदाचे रुप हे कृती दाखवत असते मात्र ते काळ, वचन व लिंग या प्रमाणे बदलत नसते. अशा रुपास Infinitive असे म्हणतात. Infinitive चा वापर हा  ‘ to ‘ सोबत किंवा  ‘ to ‘ शिवाय ही केला जातो.

🔴 पुरुष अगर वचनाप्रमाणे  न बदलणारे to युक्त क्रियापदाचे मूळ रूप म्हणजेच Infinitive होय. वाक्यातील मूळ क्रियापद सोडून आलेल्या क्रियापदापूर्वी to लावले जाते.

🔴 Examples :-
🟠 Sayali manages to slip even on dry land. या वाक्यामध्ये manages हे मुख्य क्रियापद आहे.  व ते कर्ता व  काळाप्रमाणे  बदलते. मात्र  to slip हा कर्ता किंवा काळानुसार बदलत नाही. म्हणून to slip हा Infinitive आहे..

🟠 The slaves were forced to work for their masters.
In this sentence  ‘to work’  does not change with the subject or tense. या वाक्यामध्ये to work हा कर्ता किंवा काळानुसार बदलत नाही.

🟠 The people came up and began to help her. या वाक्यामध्ये to help हा कर्ता किंवा काळानुसार बदलत नाही.

🟠 It can grow as big as a pillar supporting the sky.
In this sentence ‘can’  is an auxiliary so ‘grow’ does not change with the subject or tense. या वाक्यात can हे सहाय्यकारी क्रियापद असल्याने grow हे कर्ता किंवा काळानुसार बदलत नाही.

🟠 Unity is a very important quality and you must always maintain it. या वाक्यात must हे सहाय्यकारी क्रियापद असल्याने maintain हे कर्ता किंवा काळानुसार बदलत नाही.

Find the Infinitive from the following sentences. खालील वाक्यातील Infinitive ओळखा.

445

Infinitive - Online Test 2 - For Standard 7th to 10th English

1 / 10

1. I used to lay the bricks was of very poor quality.

2 / 10

2. We wanted to give Mrs Desai a surprise.

3 / 10

3. There the camel began to take a dip in the river.

4 / 10

4. We can reach those unfortunate people.

5 / 10

5. He stopped to see  his wife crying.

6 / 10

6. But first I like to attend the court today.

7 / 10

7. They do numerous kind of things to earn money.

8 / 10

8. Each one of us should plant & grow at least two trees.

9 / 10

9. It is better to keep your mouth closed.

10 / 10

10. We must make her proud of us.

Your score is

0%

Categories
Onilne Test

इ. ९ वी व १० वी इंग्रजी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप

🔴 महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे

🔴 शासन निर्णय दि. ८ ऑगस्ट २०१९ नुसार

🔴 इयत्ता ९ वी व १० वी इंग्रजी ( तृतीय भाषा )

🔴 प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप

Std 9th & 10th English Question Paper Format_1-1

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_2-2

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_3-3

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_4-4

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_5-5

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_6-6

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_7-7

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_8-8

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_9-9

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_10-10

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_11-11

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_12-12

 

 

🔴 अंतर्गत मुल्यमापन – ( तोंडी १० गुण + स्वाध्याय १० गुण )

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_13-13

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_14-14

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_15-15

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_16-16

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_17-17

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_18-end

 

Categories
Onilne Test

Past Tense Form of the Verb – Online Test 1 For Std. 5th to 10th English

🔴 Read the information and then Solve the Online Test.

🔴 Verbs & their Past Tense Forms –
भूतकाळातील एखाद्या विशिष्ट क्षणापूर्वी किंवा घडलेल्या क्रियेसाठी क्रियापदाचे भूतकाळी रुप वापरले जाते. Past Tense Form is used to show to show past actions.

🔴 ‘ed’ प्रत्यय लागणारी रुपे – suffixed with ‘ed’ –
VERB                                   Past Tense
To answer ( उत्तर देणे )      –   answered
To boil  ( उकळणे )           –   boiled
To clean  ( स्वच्छ करणे )    –   cleaned
To call ( बोलावणे )             –   called
To cook ( शिजवणे )           –   cooked
To climb ( चढणे )              –   climbed
To fill ( भरणे )                   –   filled
To help ( मदत करणे )       –   helped
To kick ( लाथ मारणे )        –   kicked
To lift ( उचलणे )               –   lifted
To peep ( डोकावणे )         –   peeped
To pick ( उचलणे )            –   picked
To pull ( ओढणे )              –   pulled
To rest ( विश्रांती घेणे )       –   rested
To wash ( धुणे )                 –  washed
To wish  ( इच्छिणे )           –  wished
अशा पद्धतीने वरील क्रियापदांचे भूतकाळी रुपे तयार होतात. Above ones are the Past Tense forms of the Verbs.

🔴 ‘d’ प्रत्यय लागणारी रुपे – suffixed with ‘d’ –
VERB                                   Past Tense
To close ( बंद करणे )        –  closed
To hire ( भाड्याने घेणे )     –   hired
To hope ( अपेक्षा करणे )   –   hoped
To like ( आवडणे )            –   liked
To move ( हालचाल )        –   moved
To save ( वाचवणे )            –   saved
To place ( जागेवर ठेवणे )  –   placed
To raise  ( उंच करणे )       –   raised
अशा पद्धतीने वरील क्रियापदांचे भूतकाळी रुपे तयार होतात. Above ones are the Past Tense forms of the Verbs.

🔴 दोन्हीही रुपे सारखी – both the forms are same 
VERB                                   Past Tense
To cast ( नजर टाकणे )       –   cast
To cut  ( कापणे )                –   cut
To put  ( ठेवणे )                  –   put
To hit ( फटका मारणे )        –   hit
To hurt ( दुखापत होणे )      –   hurt
To read ( वाचणे )                –   read
To rid  ( सुटका होणे )         –   rid
To set ( मावळणे )              –   set
To shut ( बंद करणे )          –   shut
To spread ( पसरणे )           –   spread
अशा पद्धतीने वरील क्रियापदांचे भूतकाळी रुपे तयार होतात. Above ones are the Past Tense forms of the Verbs.

🔴 ‘ y ‘ च्या ‘ i ‘ येतो आणि पुढे  ‘ed’  लागतो. y 
VERB                                   Past Tense
To carry ( वाहून नेणे )     –   carried
To cry ( रडणे )               –   cried
To empty ( रिकामे करणे ) – emptied
To marry ( लग्न करणे )      –  married
To reply ( प्रत्युत्तर देणे )     –  replied
To try ( प्रयत्न करणे )        –   tried
अशा पद्धतीने वरील क्रियापदांचे भूतकाळी रुपे तयार होतात. Above ones are the Past Tense forms of the Verbs.

🔴 दोन्हीही रुपे वेगवेगळी – both the forms are different 
VERB                                   Past Tense
To bend  ( वाकणे )               –   bent
To bind ( बांधणे )                 –   bound
To bring  ( आणणे )              –   brought
To catch  ( झेलणे )               –   caught
To dig ( खणणे )                   –   dug
To get ( मिळणे )                  –   got
To have ( असणे )                 –   had
To hear   ( ऐकणे )                –  heard
To hold  ( धरणे )                  –   held
To keep ( पाळणे )                –   kept
To pay  ( देणे )                      –   paid
To sit ( बसणे )                      –   sat
To sleep  ( झोपणे )               –   slept
To teach  ( शिकवणे )            –  taught
To think  ( विचार करणे )       –  thought
To mean ( अर्थ असणे )          –  meant
To begin  ( सुरुवात करणे )    –   began
To break  ( तोडणे  )              –   broke
To drink   ( पिणे )                 –   drank
To eat  ( खाणे )                     –    ate
To go  ( जाणे )                      –    went
To write  ( लिहणे )                –    wrote
To sing  ( गाणे म्हणणे )         –   sang
To swim ( पोहणे )                 –   swam
To take  ( घेणे )                     –   took
To throw   ( फेकणे )             –   threw
To be  ( असणे )                    –    was
अशा पद्धतीने वरील क्रियापदांचे भूतकाळी रुपे तयार होतात. Above ones are the Past Tense forms of the Verbs.

🔴  Now solve the Online Test.  Choose the Past Tense Form of the Verb.   ⬇️⬇️

531

Past Tense Form of the Verb - Online Test 1 - For Standard 5th to 10th English

1 / 10

1. to send

2 / 10

2. to wash

3 / 10

3. to carry

4 / 10

4. to shut

5 / 10

5. to write

6 / 10

6. to bring

7 / 10

7. to swim

8 / 10

8. to cut

9 / 10

9. to cook

10 / 10

10. to move

Your score is

0%

Categories
Onilne Test

Subordinator Online Test 1 For Std. 7th to 10th English

🔴 Read the information and then Solve the Online Test.

🔴 Subordinator
Let’s discuss about the Clause first. सर्वप्रथम उपवाक्य बाबत चर्चा करू.
Clause :-
Clause is group of words that has a Subject and a Verb and is a part of a larger sentence. ज्या शब्दसमूहात SubjectVerb असते व तो एक मोठ्या वाक्याचा भाग असतो त्याला Clause असे म्हणतात.

⬛ When he asks the nurse, she tells him their story.

There are two clauses. वरील वाक्यात दोन Clause आहेत.
1st Clause – When he asks the nurse
2nd Clause – she tells him their story

‘she tells him their story’ This clause makes complete sense. So it is called Main / Principal Clause. या वाक्यांशातून पूर्ण अर्थबोध
होतो. त्यासाठी इतर वाक्याचा संदर्भ घ्यावा लागत नाही. म्हणून त्याला Main Clause / Principal Clause असे म्हणतात.

‘When he asks the nurse’ This clause is not complete by itself. It depends on the main clause to convey a proper sense. So it is called Dependent or Subordinate Clause. या वाक्यांशाचा अर्थ स्पष्ट होत नाही. त्याचा अर्थ समजण्यासाठी त्या दुसऱ्या वाक्यावर अवलंबून रहावे लागते. म्हणून त्याला Dependent / Subordinate Clause असे म्हणतात.

When‘ is a joining word and it is called a Subordinator. ‘When’ हा जोडणारा शब्द आहे म्हणून त्याला Subordinator असे म्हणतात.

🔴 Examples :-
 They have shown that war has not shaken their spirit.

There are two clauses वरील वाक्यात दोन Clause आहेत.
1st Clause – They have shown
2nd Clause – that war has not shaken their spirit

‘They have shown’ This clause makes complete sense. So it is  Main / Principal Clause.  या  वाक्यांशातून पूर्ण अर्थबोध
होतो. त्यासाठी इतर वाक्याचा संदर्भ घ्यावा लागत नाही. म्हणून  तो  Main Clause / Principal Clause आहे.

‘that war has not shaken their spirit’ This clause is not complete by itself. It depends on the main clause to convey a proper sense. So it is called Dependent or Subordinate Clause. या  वाक्यांशाचा अर्थ स्पष्ट होत नाही. त्याचा अर्थ समजण्यासाठी त्याला दुसऱ्या वाक्यावर अवलंबून रहावे लागते. म्हणून तो Dependent / Subordinate Clause आहे.

🟢 ‘that’ is a joining word and it is called a Subordinator. ‘that’ हा जोडणारा शब्द आहे म्हणून त्याला Subordinator असे म्हणतात.

  They pay for their sister’s treatment, who suffers from tuberculosis.

There are two clauses वरील वाक्यात दोन Clause आहेत.
1st Clause – They pay for their sister’s treatment
2nd Clause – who suffers from tuberculosis

‘They pay for their sister’s treatment’ This clause makes complete sense. So it is called Main / Principal Clause. या  वाक्यांशातून पूर्ण अर्थबोध होतो. त्यासाठी इतर वाक्याचा संदर्भ घ्यावा लागत नाही. म्हणून  तो  Main Clause / Principal Clause आहे.

‘who suffers from tuberculosis’ This  is not complete by itself. It depends on the main clause to convey a proper sense. So it is called Dependent or Subordinate Clause.  या वाक्यांशाचा पूर्ण  अर्थबोध होत नाही. त्याचा अर्थ समजण्यासाठी त्या दुसऱ्या वाक्यावर अवलंबून रहावे लागते. म्हणून तो Dependent / Subordinate Clause आहे.

🟢 ‘who’ is a joining word and it is called a Subordinator. ‘who’ हा जोडणारा शब्द आहे म्हणून त्याला Subordinator असे म्हणतात.

🔴  Now solve the Online Test.  Choose the Subordinator.  ⬇️⬇️

367

Subordinator - Online Test 1 - For Standard 7th to 10th English

1 / 10

1. ‘If he doesn’t come, I shall go to him, myself.

2 / 10

2. There is no door with which you can close the ears.

3 / 10

3. We must rescue them before they are drowned!

4 / 10

4. As soon as ships were hidden by an island, they had lowered their
sails.

5 / 10

5. They walked down the street, till they found a cab.

6 / 10

6. You'll be sick unless you stop eating.

7 / 10

7. This is a story of a mason, who worked for a
building contractor.

8 / 10

8. He gave an excellent and appealing finish
to whatever he built.

9 / 10

9. Madame Loisel seemed sad, though her dress
was ready.

10 / 10

10. I have had some hard times since I last saw you, and many miseries.

Your score is

0%

Categories
Onilne Test

Gerund / Verbal Noun – Online Test 1 – for Standard 7th to 10th English

🔴 Read the information and then Solve the Online Test.

🔴 Gerund / Verbal  Noun –

I like reading poetry.

Teach me swimming.

Giving is better than receiving.

He is fond of playing cricket.

➡️ Here, we see that the ‘-ing’ form of the verb ‘read’ is used as a subject in ‘ I like reading poetry’. It does the work of a noun.
When the ‘-ing’ form of a verb is used as a noun, it is known as a Gerund or Verbal Noun.

🔴 Examples –

• Gardening is an art.
Gerund = gardening

• Cooking is a science.
Gerund = cooking

• I enjoy reading poems.
Gerund = reading

• I like reading more than writing.
Gerund = reading , writing

🔴  Now solve the Online Test.  Choose the correct Gerund .  ⬇️⬇️

793

Gerund / Verbal Noun - Online Test 1 - For Standard 7th to 10th English

1 / 10

1. Smoking is harmful to the health.

2 / 10

2. Walking on the grass is not allowed.

3 / 10

3. Hunting deer is not allowed in this country.

4 / 10

4. I am sorry for troubling you.

5 / 10

5. Sagar likes travelling in the other states.

6 / 10

6. Helping the poor is like worship to God.

7 / 10

7. Radha enjoys dancing on the stage.

8 / 10

8. Children love making mud castles.

9 / 10

9. He preferred playing cricket to studying his lessons.

10 / 10

10. Speaking fluently is a skill.

Your score is

0%

Categories
Onilne Test

Primary Auxiliaries – Online Test 1 – for Standard 5th to 10th English

🔴 Read the information and then Solve the Online Test.

🔴 Auxiliary Verbs
Verbs that help to form tenses, moods and voices are called Auxiliary (helping) verbs.

For example : be, can, may, will, etc.

🔴 The three most common Auxiliary verbs, which can stand alone in a sentence are forms of  ‘be’,  ‘do’ and ‘have’. They are called Primary Auxiliaries.

For example :
She is a student of Class 8.
He does his work well.
I have a cold.

🔴 Forms of  ‘Be’ : am, is, are, was, were, will / shall be

🔴 Forms of  ‘Do’ : do, does, did

🔴 Forms of  ‘Have’ : have, has, had

🔴  Now solve the Online Test. Choose the correct Auxiliary.  ⬇️⬇️

1588

Primary Auxiliaries - Online Test 1 - For Standard 5th to 10th English

1 / 10

1. She -----  playing cricket.

2 / 10

2. ---- it holiday today  ?

3 / 10

3. I  -----  two hands.

4 / 10

4. I ---- a student.

5 / 10

5. Corona Virus ------ a very dangerous disease.

6 / 10

6. He ------- not understand the question.

7 / 10

7. Rani ------  eating a mango.

8 / 10

8. --- you swim in the river ?

9 / 10

9. They ------ not complete their homework.

10 / 10

10. Students  ------ playing on the ground.

Your score is

0%

Categories
Onilne Test

Have / Has – Online Quiz 1 – for Standard 5th to 10th English (#013)

🔴 Read the information and then Solve the Online Quiz.

🔴 When to Use ‘Have’ and ‘Has’ 
The choice between ‘has’ and ‘have’ depends on its subject. Below is a chart showing which word to use with each type of subject:

Person Singular Plural
1st person: I, we have we have
2nd person: you, you (all) you have you (all) have
3rd person: he, she, it, they he has
she has
it  has
they have

🔴 You’ll notice that the only subject you should use “has” with is third person singular (he has, she has, it has). You should use “have” everywhere else.

🔴 Ram and Shyam  have purchased a new home.
The subject “Ram and Shyam ” is third person plural (the same as “they”), so use “have.”

🔴 Ram has purchased a new home.
The subject “Ram” is third person singular. ( the same as “he”), so use “has“.

🔴  Now solve the Online Test. Choose the correct options.  ⬇️⬇️

2203

Have / Has - Online Test 1 - For Standard 5th to 10th English

1 / 10

1. The children ------ eaten all the mangoes.

2 / 10

2. The window ------ a metal frame.

3 / 10

3. Everyone ------- seen that cricket match.

4 / 10

4. She --------- never seen him.

5 / 10

5. The mice  ------- been killed by the cat.

6 / 10

6. He ----- taken my mobile.

7 / 10

7. Dipika ------- a large family.

8 / 10

8. We  -----   fruit juice in the refrigerator.

9 / 10

9. ----------- they played cricket ?

10 / 10

10. ---------- you ever seen dinosaur?

Your score is

0%

Categories
Onilne Test

Simple Present Tense – Information & Online Quiz 1 – For Standard 5th to 10th English (#012)