Categories
Onilne Test

इ. ९ वी व १० वी इंग्रजी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप

🔴 महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे

🔴 शासन निर्णय दि. ८ ऑगस्ट २०१९ नुसार

🔴 इयत्ता ९ वी व १० वी इंग्रजी ( तृतीय भाषा )

🔴 प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप

Std 9th & 10th English Question Paper Format_1-1

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_2-2

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_3-3

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_4-4

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_5-5

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_6-6

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_7-7

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_8-8

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_9-9

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_10-10

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_11-11

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_12-12

 

 

🔴 अंतर्गत मुल्यमापन – ( तोंडी १० गुण + स्वाध्याय १० गुण )

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_13-13

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_14-14

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_15-15

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_16-16

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_17-17

 

Std 9th & 10th English Question Paper Format_18-end
 

error: Content is protected !!