Categories
Uncategorized

सेतू अभ्यासक्रम & पूर्व चाचणी ( 2023-24 )

🔴 सेतू अभ्यासक्रम & पूर्व चाचणी ( 2023-24 ) – अंमलबजावणी कालावधी

 

🔴 पूर्व चाचणी – दि. 30 जून ते 3 जुलै 2023
🔴 20 दिवसांचा सेतू अभ्यास – दि. 4 जुलै ते 26 जुलै 2023
🔴 उत्तर चाचणी – दि. 27 ते 31 जुलै 2023

 

Categories
Uncategorized

पुस्तकातील वह्यांच्या पानांचा वापर कसा करावा…

🔴🔴  पाठ्यपुस्तकांतील वह्यांच्या पानांच्या  प्रभावी वापराबाबतच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शन सूचना…

🔴 शालेय वर्ष २०२३-२४ साठी महाराष्ट्र शासनाने पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांच्या पानांचा समावेश केलेला आहे. ही पृष्ठे  ‘माझी नोंद’  या शीर्षकाखाली देण्यात आली आहेत. ही सर्व पाठ्यपुस्तके इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत एकात्मिक पद्धतीने चार भागांत पथदर्शी स्वरूपात प्रकाशित करण्यात आलेली आहेत. या पाठ्यपुस्तकांतील पानांचा प्रभावी व सुयोग्य वापर होण्याच्या हेतूने शिक्षकांसाठी ह्या सूचना देण्यातआल्या आहेत.

🔴 🔴 खालील सूचनांचे पालन सर्व शिक्षकांनी वर्गकार्यादरम्यान होईल, याकडे कटाक्षाने लक्ष दयावे. या पानांचा वापर, सर्वसाधारणपणे खालील स्वरूपाच्या नोंदी आवश्यकतेनुसार घेण्यासाठी करता येईल.

🔴 १) प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या  ‘माझी नोंद’  यामधील नोंदी समान असण्याचा आग्रह धरू नये.

🔴 २) विद्यार्थ्यांनी तारीखवार नोंदी कराव्यात.

🔴 ३) वर्गातील चर्चेदरम्यान उपस्थित झालेले मुद्दे लिहून ठेवण्यासाठी

🔴 ४) महत्त्वाचे मुद्दे नोंदवून घेण्यासाठी

🔴 ५) वर्गात सूचवलेले अधिकचे प्रश्न नोंदवण्यासाठी

🔴 ६) काही संदर्भ, वर्तमानपत्रांत विषयांच्या अनुषंगाने आलेली विविध प्रकारची माहिती/साहित्यांची नोंद घेणे.

🔴 ७) पाठाच्या अनुषंगाने वर्तमानपत्रे, माध्यमे इत्यादींद्वारे प्रकाशित झालेल्या अवांतर माहितीची पाठ्यपुस्तकांबाहेरील माहिती लिहून ठेवण्यासाठी.

🔴 ८) पाठ्यपुस्तकांबाहेरील परंतु आशयाला पूरक माहितीची नोंद घेणे.

🔴 ९) अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेदरम्यान उपस्थित झालेले प्रश्न लिहिणे.

🔴 १०) चित्राकृती, चित्र, आलेख, आकृत्या काढण्यासाठी

🔴 ११) पाठाला पूरक मुद्दे लिहून ठेवण्यासाठी

🔴 १२) कच्चे काम (पेन्सिलने), सूत्रलेखन, महत्त्वाचे संबोध, गणित  सोडवण्याची वेगळी रीत मांडणे, पाढे तयार करणे, पडताळणी करणे  इत्यादी.

🔴 १३) नियम, सूत्रे, घटना, संबंध, घटनाक्रम आकृत्या, ओघतक्ता,  संकल्पनाचित्र, मुक्तोत्तरी प्रश्नांची नोंद, तुलनात्मक नोंदी, व्यावहारिक अनुभव विश्वातील उदाहरणे, नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची नोंद, स्वनिर्मित उदाहरणांची नोंद

🔴 १४)  शब्दार्थ, प्रतिशब्द, संकल्पना, पर्यायी शब्द, वाक्प्रचार, जोडशब्द, म्हणी, भाषिक खेळ, भाषिक सौंदर्य असणारी वाक्ये, व्याकरणातील व्याख्या व उदाहरणे, महत्त्वाचे जोडशब्द, विरुद्धार्थी, समानार्थी शब्द, सुविचार, सुभाषित, ब्रीदवाक्ये, भाषिक खेळ, इंग्रजीतील शब्दांचे उच्चारण देवनागरी  लिपीमध्ये लिहिणे.

🔴 १५)  सहसंबंध लावण्यासाठी, महत्त्वाच्या संकल्पना उतरवण्यासाठी, विस्तारित अर्थ नोंदवणे.

🔴 १६) रेखाकाम, ठसेकाम, चित्रकाम (इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी)

🔴 १७)  विषयाच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना सूचलेल्या स्वतःच्या उदाहरणांच्या नोंदीसाठी

🔴 १८)  विषय शिकताना इतर विषयाशी आलेल्या सहसंबंधाची नोंद

🔴 १९) गृहकार्य लिहून घेण्यासाठी

🔴 २०) विमर्शी (Reflective) किंवा चिंतनशील मुद्द्यांची नोंद

🔴 २१) अध्ययन करताना आलेल्या शंका लिहून ठेवण्यासाठी

🔴🔴  या उपक्रमाचा उद्देश पुढीलप्रमाणे आहे, हे विचारात घेऊन या पानांचा अत्यंत प्रभावी वापर होईल असे पाहावे :-

🔴 १)  एकच पाठ्यपुस्तक शाळेत न्यावे लागेल त्यामुळे दप्तराचे ओझे कमी होण्यास मदत होईल.

🔴 २) पाठ्यपुस्तकांचे स्वयंअध्ययन करताना या नोदींचा वापर विदयार्थ्यांना करता येईल.

🔴 ३) नोंदीचा वापर त्याला स्वयंअध्ययनासाठी करता येईल, त्यामुळे प्रत्याभरण (Feedback) व दृढीकरण (Fixation) होईल.

🔴 ४)  विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या शब्दांमध्ये स्वतःच्या नोंदी करता येतील व ही सवय त्यांच्या अंगवळणी पडेल.

🔴 ५) शिक्षकांनी दिलेली उदाहरणे विद्यार्थ्यांना  ‘माझी नोंद’  यामध्ये नोंदवता येतील.

🔴 ६) त्यांचे स्वतःचे सुलभ संदर्भ साहित्य तयार होईल.

🔴 ७) स्वतःचे मुद्दे विद्यार्थ्यांना काढता येतील.

🔴 ८) आशयानुसार दिलेल्या विशेष नोंदी करता येतील.

🔴 ९) अवांतर वाचनातून तयार झालेल्या महत्त्वाच्या नोंदी घेता येतील.

🔴 १०)  पाठाच्या संदर्भात वर्तमानपत्रे, नियतकालिके इत्यादी संदर्भाची माहिती त्या त्या पाठाला जोडून लिहिता येईल.

🔴 ११) पाठाची शिकलेली सर्व माहिती नोंद घेतलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे पुन्हा आठवणे सुलभ होईल.

🔴 १२) अध्यायनाच्या या सवयीचा फायदा त्यांना पुढील इयत्तांमध्ये उपयोगी पडेल.

🔴 १३) एकाच पाठ्यपुस्तकात सर्व विषय असल्याने विषयांमधील सहसंबंध शोधणे सुलभ होईल.

🔴 १४) घटक चाचणी व सत्र परीक्षा या संदर्भाने नियोजन करणे सुकर होईल.

🔴 १५) पालकांना वर्गात काय शिकवले आहे हे समजेल.

वह्यांची पाने वापराबाबत सूचना _Page 1
वह्यांची पाने वापराबाबत सूचना Page 2
Categories
Uncategorized

इ. १० वी निकाल – २ जून – दु.१ वाजता – सर्व लिंक्स

🔴🔴  इ. 10 वी निकाल ( SSC ) परीक्षेचा निकाल  शुक्रवार  दिनांक 02/06/2023 रोजी दु. 1 वाजता  ऑनलाईन जाहीर करण्यात येत आहे.


🔴 1) मार्च 2023 परीक्षेस प्रविष्ठ झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय संपादित केलेल गुण खालील लिंक्स वर उपलब्ध होतील व सदर माहितीची Print Out काढता येईल.


🔴 🔴 खालील लिंक्स वर निकाल पाहता येतील…

वरील लिंकवर विद्यार्थ्याच्या निकालाबरोबरच बोर्डाची व शाळेची सांख्यिकी माहिती उपलब्ध होईल.

तसेच खालील लिंकवर शाळांना एकत्रित निकाल उपलब्ध होईल.

www.mahahsscboard.in


🔴🔴  विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका त्यांच्या माध्यमिक शाळेमध्ये बुधवार दि. 14-06-2023 रोजी दुपारी 3 वाजता वितरीत करण्यात येतील.


तसेच गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकेच्या छायाप्रत पुनर्मूल्यांकन यासाठी खालील लिंकचा वापर करता येईल. http://verification.mh-ssc.ac.in
 
 
Categories
Uncategorized

सावित्री फातिमा कॅशलेस योजना – शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी

🔴🔴 सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजना :
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी

🔴 1) या योजनेविषयी सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर कंपनी सुरुवातीला सदस्याचा दवाखान्याचा पूर्ण खर्च करणार.

🔴 2) नंतर याची मेडिकल फाईल बनवून देणे हे शिक्षकाची जबाबदारी आहे.

🔴 3) ती फाईल जिल्हापरिषदला दाखल झाल्यापासून वेतन पथकात रक्कम मंजूर होईपर्यंत सर्व काम कंपनी प्रतिनिधी पाहतील.

🔴 4) मंजूर झालेली रक्कम शिक्षकाच्या खात्यावर जमा झाल्यावर कंपनी ती रक्कम वर्ग करून घेईल.

🔴 5) म्हणजेच सुरुवातीला सर्व खर्च कंपनी करेल व शासनाकडून आलेले रक्कम कंपनीला द्यावी लागेल, अशी ही योजना आहे.

🔴 6) यासाठी दरवर्षी 2300 रुपयेचा हप्ता शिक्षकाला कंपनीकडे भरावा लागेल.

🔴 7) दरवर्षी यामध्ये 10% ची वाढ असेल.

🔴 8) या योजनेमध्ये फाईल मंजूर करण्यासाठी शिक्षकांना धडपड करण्याची गरज नाही तसेच अधिकाऱ्यांना कोणतीही टक्केवारी देण्याची गरज नाही.

🔴 9) याविषयीच्या सर्व नियम व अटी सोबतच्या माहितीपत्रकात दिलेले आहेत.

🔴 10) काहीही अडचण असेल तर खालील मोबाईल नंबर वर संपर्क करावा.
🔴 सुजितकुमार काटमोरे, सोलापूर.  8793120483
🔴 उमेश कल्याणी, सोलापूर 82754 58108

 

🔴🔴 सावित्री फातिमा कॅशलेस योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे :-

🔴 कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे
1)कर्मचाऱ्याचे आधार कार्ड झेरॉक्स
2)पॅन कार्ड झेरॉक्स
3)रेशन कार्ड झेरॉक्स
4)शाळेच्या ओळखपत्राची झेरॉक्स
5) कर्मचाऱ्याचे दोन फोटो

🔴 कुटुंबातील व्यक्तीची कागदपत्रे
1)कुटुंबातील व्यक्तीच्या आधार कार्डचे झेरॉक्स
2)प्रत्येकी दोन फोटो

🔴 कागदपत्रे व माहिती खालीलप्रमाणे आहेत…


Cashless Form Savitri Fatima_1-1

Cashless Form Savitri Fatima_2-2
Cashless Form Savitri Fatima_3-3
Cashless Form Savitri Fatima_4-4
Cashless Form Savitri Fatima_5-5
Cashless Form Savitri Fatima_6-6
Cashless Form Savitri Fatima_7-7
Cashless Form Savitri Fatima_8-8

Cashless Form Savitri Fatima_9-end🔴🔴 संपूर्ण माहिती व अर्ज  PDF  डाऊनलोड करा. ⬇️⬇️⬇️ 

Categories
Uncategorized

Important Videos for 5th to 10th English Exam

🔴🔴 English Important Videos for Standard 5th to 10th English
Here are some informative videos for 10th Standard students. It will help the students to score more and more marks in the examination.

🔴 Word Web

🔴 Modal Auxiliaries

🔴 Do’s and Don’ts

🔴 Not only but also

🔴 Make it Exclamatory

🔴 Types of Sentences

🔴 Prefix and Suffix

 

🔴 Proverbs Translation

 

🔴 Dialogue Writing

🔴 Make Smaller Words

 

🔴 Word Chain

 

🔴 Tabular Format

 

🔴 Perfect Tense

 

🔴 Letter Writing

 

🔴 Simple Present Tense

 

🔴 Continuous Tense

Categories
Uncategorized

इ. 10 वी बोर्ड परीक्षा – घंटेचे सुधारित नियोजन – मार्च 2023

🔴🔴 इ. 10 वी बोर्ड परीक्षा – घंटेचे सुधारित नियोजन – मार्च 2023

🔴 परीक्षा सुरु होण्यापूर्वी 10 मिनिटे अगोदर प्रश्नपत्रिका वितरीत करण्याची सुविधा मार्च 2023 परीक्षेपासून रद्द करण्यात येत आहे.

🔴 तथापि विद्यार्थी हित लक्षात घेवून व पालक, विद्यार्थी यांच्या मागणीचा विचार करून सदरची 10 मिनीटे परीक्षेच्या निर्धारित वेळेनंतर वाढवून देण्यात येत आहेत.

🔴 सकाळी 11.00 पूर्वी व दुपारी 3.00 पूर्वी कोणत्याही परिस्थिथीत प्रश्नपत्रिकांचे वितरण होणार नाही.

🔴🔴🔴 परीक्षा कालावधीत द्यावयाच्या घंटेचे सुधारित नियोजन ( परीक्षा कालावधी व वेळ लागू असेल त्याप्रमाणे )

🔴 परीक्षा कालावधी – 3 तास 
🔴 सकाळी 11.00 ते दुपारी 2.00
वेळ            प्रयोजन                       प्रकार 
10.30         वॉर्निंग                          गजर
10.50         उत्तरपत्रिका वाटप       दोन टोल
11.00         प्रश्नपत्रिका वाटप          दोन टोल
                 लेखन प्रारंभ                 
12.00         एक तास समाप्त          दोन टोल
1.00           दोन तास समाप्त         दोन टोल
2.00           तीन तास समाप्त         एक टोल
                  वाढीव 10 मि. बाकी
2.10           लेखन समाप्त               गजर
===========================

🔴 परीक्षा कालावधी – ३ तास 
🔴 दुपारी  3.00 ते सायंकाळी  6.00
वेळ            प्रयोजन                       प्रकार 
2.30         वॉर्निंग                          गजर
2.50         उत्तरपत्रिका वाटप       दोन टोल
3.00         प्रश्नपत्रिका वाटप          दोन टोल
                लेखन प्रारंभ                 
4.00         एक तास समाप्त          दोन टोल
5.00         दोन तास समाप्त         दोन टोल
6.00         तीन तास समाप्त         एक टोल
                वाढीव 10 मि. बाकी
6.10         लेखन समाप्त               गजर
===========================

🔴 परीक्षा कालावधी – 2 तास 30 मिनीटे
🔴 सकाळी 11.00 ते दुपारी 1.30
वेळ            प्रयोजन                       प्रकार 
10.30         वॉर्निंग                          गजर
10.50         उत्तरपत्रिका वाटप       दोन टोल
11.00         प्रश्नपत्रिका वाटप          दोन टोल
                 लेखन प्रारंभ                 
12.00         एक तास समाप्त          दोन टोल
1.00           दोन तास समाप्त         दोन टोल
1.30           अडीच तास समाप्त      एक टोल
                  वाढीव 10 मि. बाकी
1.40           लेखन समाप्त               गजर
============================

 

🔴 परीक्षा कालावधी – 2 तास 30 मिनीटे
🔴 दुपारी 3.00 ते  सायंकाळी 5.30
वेळ            प्रयोजन                       प्रकार 
2.30         वॉर्निंग                          गजर
2.50         उत्तरपत्रिका वाटप       दोन टोल
3.00         प्रश्नपत्रिका वाटप          दोन टोल
                 लेखन प्रारंभ                 
4.00         एक तास समाप्त          दोन टोल
5.00         दोन तास समाप्त         दोन टोल
5.30         अडीच तास समाप्त      एक टोल
                वाढीव 10 मि. बाकी
5.40         लेखन समाप्त               गजर
============================

 

🔴 परीक्षा कालावधी – 2 तास
🔴 सकाळी 11.00 ते दुपारी 1.00
वेळ            प्रयोजन                       प्रकार
10.30         वॉर्निंग                          गजर
10.50         उत्तरपत्रिका वाटप       दोन टोल
11.00         प्रश्नपत्रिका वाटप          दोन टोल
                  लेखन प्रारंभ
12.00         एक तास समाप्त          दोन टोल
1.00           दोन तास समाप्त         एक टोल
                 वाढीव 10 मि. बाकी
1.10           लेखन समाप्त               गजर
===========================

 

🔴 परीक्षा कालावधी – 2 तास
🔴 दुपारी 3.00 ते सायंकाळी 5.00
वेळ            प्रयोजन                     प्रकार
2.30         वॉर्निंग                         गजर
2.50         उत्तरपत्रिका वाटप      दोन टोल
3.00         प्रश्नपत्रिका वाटप         दोन टोल
                लेखन प्रारंभ
4.00         एक तास समाप्त         दोन टोल
5.00         दोन तास समाप्त         एक टोल
                वाढीव 10 मि. बाकी
5.10         लेखन समाप्त              गजर
===========================

Categories
Uncategorized

मॉडर्न हायस्कूल,सोलापूर च्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेली बालसभा – 19 फेब्रुवारी 2023

🟧🟧 मॉडर्न हायस्कूल,सोलापूर च्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेली बालसभा.

🚩🚩 जरूर ऐका  रविवारी 19-02-2023 रोजी सकाळी 10:30 वाजता.

🟩🟩 ऐका…. खाली ▶️ वर  क्लिक  करा…

 

Categories
Uncategorized

महाराष्ट्राचे राज्यगीत – संपूर्ण माहिती & मार्गदर्शक सूचना

🔴🔴 महाराष्ट्राचे राज्यगीत – संपूर्ण माहिती :
  “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव”  चे औचित्य साधून राज्यातील सर्वांना स्फुर्तीदायक असणारे व महाराष्ट्राच्या शौर्याचे वर्णन करणारे अस्मितादर्शक राज्यगीत शासनाने स्विकारले आहे. कवीवर्य राजा बढे लिखित व शाहीर साबळे यांनी गायलेल्या गीताचे यथोचित संस्करण करून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून सदर गीत १९ फेब्रुवारी २०२३ पासून राज्यगीत स्वीकृत करण्यात आले आहे.

🔴🔴 राज्यगीत गायन / वादन मार्गदर्शक सूचना –

🔴 राष्ट्रगीताचा मान, सन्मान व प्रतिष्ठा ही सर्वोच्च राहील.

🔴 शासनाच्या सर्व सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस राज्यगीताचे गायन / वादन हे ध्वनीमुद्रीत आवृत्तीसोबत अथवा स्वतंत्रपणे करण्यात यावे.

🔴 १ मे महाराष्ट्र दिनी ध्वजारोहणानंतर राष्ट्रगीत होताच राज्यगीत गायले / वाजविले जाईल.

🔴 राज्यातील शाळांमध्ये दैनिक सत्र सुरु होण्यापूर्वी , राष्ट्रगीत / परिपाठ / प्रार्थना / प्रतिज्ञा यासोबत राज्यागीत वाजवले / गायले जाईल.  राज्यगीत सुमारे १:४१ मिनिटात वाजवता / गाता येईल.

🔴 राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था, सर्व प्रकारच्या अशासकीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था, खाजगी आस्थापना, तसेच सर्व नागरिकांना सांस्कृतिक, सामाजिक व क्रीडाविषयक कार्यक्रम इत्यादीमध्ये राज्यगीताचा योग्य तो सन्मान राखून ते वाजवण्यास / गायनास मुभा राहील.

🔴 राज्यगीत सुरु असताना सर्वांनी सावधान स्थितीत उभे रहावे. व राज्यगीताचा सन्मान करावा. लहान बालके, गरोदर स्त्रिया, आजारी व्यक्ती, दिव्यांग व्यक्ती तसेच वृद्ध व्यक्ती यांना सावधान उभे राहण्यापासून सूट असेल.

🔴 राष्ट्रगीताबाबत जसे तारतम्य बाळगण्यात येते तसेच ते राज्यगीताच्या बाबतीत सुद्धा बाळगण्यात यावे. हे गीत वाजवताना / गाताना त्याचा योग्य तो  सन्मान  करण्यात यावा.

🔴 राज्य शालेय शिक्षण मंडळाच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये या राज्यगीताचा समावेश सन २०२३-२४ या  शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात यावा.

🔴 राज्यगीत –

RajyaGeet


🔴 १ : ४१ मिनिटांचे
राज्यगीत सुरु करा..


🔴 १ : ४१ मिनिटांचे
राज्यगीत Download करा..

Categories
Uncategorized

U-Dise Plus विद्यार्थी संपूर्ण माहिती कशी भरावी …

🔴🔴🔴 Bulk Upload Data via Excel  ह्या सुविधेचा वापर कसा करायचा ते पाहू.  यामुळे आपला बराचया वेळ वाचेल. सर्व नावे Excel मध्ये भरून ती एकदम Upload करता येतात.
सर्प्रथम Login केल्यानंतर आपणाला खालील तीन Button दिसतील. त्यापैकी  Upload Data via Excel हे दिसत नसेल तर दोन – तीन वेळा WebPage हे Refresh करणे. 

त्यातील Upload Data via  Excel या बटनावर क्लिक करणे. आता पुढील स्क्रीन दिसेल. 🔴आपणास तीन Steps करायच्या आहेत. 1) Upload Template , 2) Validate Data व 3) Final Upload .
दिलेल्या सर्व  सूचना एकवेळ वाचून घ्या.  Google Chrome च्या Settings मध्ये मराठी Language जर Add व Select केली तर सर्व माहिती मराठीत दिसेल.  Download झालेल्या  फाईलमधील शाळेच्या सर्व बाबींची खात्री करा. तसेच संबंधित सर्व Section ( तुकड्या ) निर्माण केल्या असल्याची खात्री करा. 
🔲  I have read all the instructions या बॉक्सला टीक करून OK बटनावर क्लिक करा.

🔴आता खालील स्क्रीन दिसेल. 
त्यातील Download Blank Excel Template for Uploading या बटनावर क्लिक करणे. Download फोल्डर मध्ये  SDMS_Excel_27301301900 अशा नावाची आपला U-Dise कोड शेवटी असलेली फाईल डाऊनलोड झालेली असेल. 

🔴 डाऊनलोड झालेली फाईल ही Unblock करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी डाऊनलोड Folder मध्ये जावून त्या फाईलवर Right Click करून Properties वर क्लिक करणे.
🔴 सर्वात खाली असलेल्या Security या रकान्यासमोर 🔲 Unblock या चौकोनाल टिक करुन OK बटनावर क्लक करणे. 

🔴 आता SDMS_Excel_27301301900 ही आपली Excel फाईल Open  करणे. Macro Enable Content करून घेणे. तसेच Enable  Editing या Option वर क्लिक करून तीच फाईल परत एकवेळ Open करणे.  
🔴 त्यामध्ये एकूण ४ Sheets असतील. त्यातील आपणाला Student Data ह्या Sheet मध्ये माहिती भरायची आहे. आपण भरलेली माहिती योग्य नमुन्यात भरली आहे का नाही ते पाहण्यासाठी Validate Data हे एक बटन दिलेले आहे. तसेच योग्य नमुन्यात माहिती भरण्यासाठी आपण संदर्भासाठी Field Description & Validation व Master या दोन Sheet मधील संदर्भ वापरू शकतो.  

🔴 Grade / Class या रकान्यात  इयत्ता अंकात नोंदवावी. 
🔴 Section या रकान्यात A,B,C,D इ. असे नोंदवावे.  
🔴 Roll No. या रकान्यात रोल नंबर नोंदवावा.
🔴 Gender  व इतर रकानेबाबतचे कोड हे खालील माहितीत दिलेले आहेत.
🔴 जन्म तारीख ही  DD-MM-YYYY या नमुन्यातच नोंदवावी.
🔴 आधार क्रमांक रकान्याचे  Format हे General ऐवजी Number असा करून घेणे. 
🔴 मातृभाषेचा कोड हा Master या Sheet मध्ये पाहून लिहणे. मराठीसाठी तो 106 आहे.
🔴 इतर सर्व माहिती ही कोडमध्ये नोंदवावी लागेल. खाली ती दिलेली आहे. 

🔴🔴 एका विद्यार्थ्याची माहिती भरून झाल्यावर Validate या बटनावर क्लिक करून माहिती योग्य नमुन्यात भरली जात असल्याची खात्री करणे. जर माहिती पिवळ्या चौकोनात दिसत असेल तर योग्य ते बदल करून घेणे. 
 
🔴 सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती भरून जाल्यावर Validate या बटनावर क्लिक करून  Data has been validated successfully असे मेसेज येत आहे का ते पहा.

🔴 आता ती फाईल अपलोड करावी. 
आता परत Upload Data via  Excel या बटनावर क्लिक करून OK वर क्लिक करुया. 
🔴 Browse for File येथे क्लिक करून SDMS_Excel_27301301900 ही आपली Excel फाईल Select करणे. Click to Upload Excel या बटनावर क्लक करणे. त्यानंतर OK या बटनावर क्लिक करणे. आता खालील मेसेज दिसेल. 
🔴 Validation साठी Proceed या बटनावर क्लिक करणे. त्यानंतर अपलोड केलेल्या Excel वर 15 मिनिटांमध्ये प्रक्रिया करण्यात येईल. 
🔴 जर काही Error असेल तर खालील मेसेज दिसेल.

🔴 Check  Errorneous Data येथे क्लिक केल्यास कुठे कुठे चुकले आहे ते कळेल. आहे त्याच फाईलमध्ये  परत दुरुस्त करून व  Validate करून पुन्हा अपलोड करावे. त्यासाठी पहिल्या डावीकडील Upload New Template यावर क्लिक करावे.  
🔴 Validation पूर्ण झाल्यास खालील मेसेज दिसेल व आता Final Upload वर क्लिक करावे. 
🔴🔴🔴🔴 आता पुढील मेसेज दिसेल.
🔴🔴🔴🔴 पूर्वी भरलेला  Data हा Delete केला जाईल व यापुढे आपणास Excel अपलोड करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही असा मेसेज आहे. त्यामुळे ही क्रिया अंत्यत काळजीपूर्वक करावी. 

Proceed to School Dashboard to Complete Your Form. येथे जावून प्रत्येक विद्यार्थ्यांची तीन ही पाने Save करणे गरजेचे आहे. 
🔴🔴  Bulk Upload Data via Excel ही सुविधा 200 पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांसाठी आहे.

=================================

🔴🔴 Online मोडमध्ये सामान्यपणे विद्यार्थ्यांची कोणती माहिती भरायची व त्याचे कोड हे खाली दिलेले आहेत. 

🔴 4.1 विद्यार्थी सामान्य माहिती ( General Profile – GP )
🔴 4.2 विद्यार्थी नावनोंदणी तपशील  ( Enrolment Profile – EP )
🔴 4.3 विद्यार्थी सुविधा व इतर माहिती ( School Facility – SF )
वरील तिनही बाबी U-Dise Plus मध्ये कशा रितीने नोंदवायची याची माहिती करून घेवू.

🔴 सर्व माहिती ही इंग्रजीमध्ये भरणे आवश्यक आहे. Google Chrome च्या Settings मध्ये मराठी Language जर Add व Select केली तर सर्व प्रश्न मराठीत दिसतील. पण माहिती मात्र इंग्रजीतच भरावी लागेल. विद्यार्थ्यांची कच्ची माहिती संग्रहीत करण्यासाठी खाली PDF व Excel दिलेली आहे. ती Download करून घेवू शकता.

🔴 इयत्ता / तुकडी / विद्यार्थी Add करणे.
U-Dise Plus या वेबसाईटवर जावून Student Module या बटनावर क्लिक करुन  Login करावे. त्यानंतर School Profile या बटनावर क्लिक करावे. दिलेल्या सर्व माहितीची खात्री करावी. त्यानंतर Section Management या बटनावर क्लिक करणे. Select Class येथे इयत्ता निवडावी. त्यांनतर माध्यम निवडून Add Section या बटनावर क्लिक करावे. आता एक तुकडी Add हेईल. अशा रितीने अजून तुकड्या आपण Add / Delete करू शकतो. 

🎯 आता विद्यार्थी Add करण्यासाठी School Dashboard या बटनावर क्लिक करणे. आता समोर इयत्ता / तुकडी / मुले / मुली / एकूण हा तक्ता दिसेल. संबंधित तुकडीसमोरील Add Student या बटनावर क्लिक करणे. व खाली दिल्या प्रमाणे माहिती भरणे.


🔴🔴  4.1 विद्यार्थी सामान्य माहिती ( General Profile – GP )
🔴 4.1.1  विद्यार्थ्यांचे पूर्ण नाव ( शाळेच्या रेकॉर्डप्रमाणे ) नोंदवावे.  Mr/Ms/Mrs/Shri/Smt इ. संबोधने वापरू नयेत. फक्त अक्षरे नोंदवावीत, अंक नोंदवू नयेत. या रकान्याची अक्षर मर्यादा ही कमीत कमी 3 अक्षरे व जास्तीत जास्त 50 अक्षरे इतकी आहे. नोंदवताता सलग Space देवू नये.

🔴 4.1.2 लिंग – Gender
1- Male,
2- Female,
3-Transgender

🔴 4.1.3 जन्मतारीख Date of Birth – ही DD/MM/YYYY ह्या नमुन्यात नोंदवावी. ती दिलेल्या Age Matrix प्रमाणे असावी. ही माहिती नोंदवताना  DD/MM/YYYY ह्या नमुन्यात माहिती टाईप करावी. Calendar च्या बटनावर क्लिक करून ही तारीख नोंदवता येईल. मात्र Calendar मुळे जास्त वेळ लागू शकतो. त्यापेक्षा तारीख टाईप केलेली बरी.

🔴 4.1.4 आईचे नाव – Mother’s Name  येथे आईचे नाव नोंदवावे.

🔴 4.1.5 वडिलांचे नाव – Father’s Name येथे वडिलांचे नाव नोंदवावे.

🔴 4.1.6 पालकाचे नाव – Guardian’s Name – येथे पालकाचे नाव नोंदवावे. हा रकाना वैकल्पिक ( Optional ) आहे.

🔴 4.1.7 विद्यार्थ्याचा आधार क्रमांक – Aadhar No. हा 12 अंकी असावा. ज्या विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड नाही ( किंवा माहिती उपलब्ध नाही ) त्यांच्या बाबतीत तो तात्पुरता  9999  9999  9999  असा नोंदवावा.

🔴 4.1.8 आधारकार्डनुसार नाव ( इंग्रजीत ) नोंदवावे.

🔴 4.1.9 (a) पूर्ण  पत्ता – येथे अंक व अक्षरांचा वापर करता येईल. ह्या रकान्याची अक्षर मर्यादा ही कमीत कमी 20 अक्षरे व जास्तीत जास्त 100 अक्षरे इतकी आहे. फक्त   –     \     .    ,  या विशेष चिन्हांचा वापर करता येईल.

🔴 4.1.9 (b) पिन कोड – येथे 6 अंकी पिनकोड नोंदवावा.

🔴 4.1.10 (a) – मोबाईल नंबर हा विद्यार्थी , आईवडील किंवा पालक यांचा नोंदवावा. तो 10 अंकी असावा व 6, 7, 8, 9 या अंकानी सुरुवात होणारा असावा.

🔴 4.1.10 (b) – पर्यायी मोबाईल नंबर हा विद्यार्थी , आईवडील किंवा पालक यांचा नोंदवावा. तो 10 अंकी असावा व 6, 7, 8, 9 या अंकानी सुरुवात होणारा असावा. हा रकाना वैकल्पिक ( Optional ) आहे.

🔴 4.1.11 संपर्क ई-मेल हा विद्यार्थी , आईवडील किंवा पालक यांचा नोंदवावा. तो xxxx@xxx.com या नमुन्यातच असावा.  हा रकाना वैकल्पिक ( Optional ) आहे.

🔴 4.1.12 मातृभाषा – येथे विद्यार्थ्याची मातृभाषा नोंदवावी.

🔴 4.1.13 सामाजिक प्रवर्ग  हे खालीलप्रमाणे नोंदवावेत.
1- General ,
2- SC,
3- ST,
4- OBC,
5- NTB,
6- NTC,
7- NTD,
8- SBC,
9- SEBC,
10- VJA

🔴 4.1.14 अल्पसंख्यांक प्रवर्ग खालीलप्रमाणे भरावा.
1- Muslim
2- Christian
3- Sikh
4- Buddhist
5- Parsi
6- Jain
7- Not Minority

🔴 4.1.15 BPL दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी हे का ?
1- Yes
2- No

🔴 4.1.15 (a) BPL असल्यासच अंत्योदय अन्न योजनेचा लाभार्थी आहे का ?
1- Yes
2- No

🔴 4.1.16  आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्ग  EWS / वंचित गट या पैकी आहे का ? EWS / Disadvantaged Group
1- Yes
2- No

🔴 4.1.17 CWSN – विद्यार्थी दिव्यांग आहे का ?
1- Yes
2- No

🔴 4.1.17(a)  CWSN – विद्यार्थी दिव्यांग असल्यास योग्य तो प्रकार निवडावा.
1- Blindness     2- Low-Vision    3- Hearing impairment
4- Speech and Language   5- Locomotor Disability   6- Mental illness
7- Specific Learning Disabilities  8- Cerebral palsy   9- Autism  Spectrum Disorder  10- Multiple Disability incl. deaf blindness   11- Leprosy Cured students  12- Dwarfism  13- Intellectual Disability    14- Muscular Dystrophy  15- Chronic Neurological conditions  16- Multiple Sclerosis  17- Thalassemia  18- Haemophilia  19- Sickle Cell disease  20- Acid Attack victim  21- Parkinso-n’s disease

🔴 4.1.18 विद्यार्थी  भारतीय नागरिक आहे का ?  Indian National
1- Yes
2- No

🔴 4.1.19  विद्यार्थी चालू किंवा गेल्या वर्षी शाळा बाह्य असल्याने  प्रवेशित झाला आहे काय ?
1- Yes
2- No

🔴 4.1.19(a) वरील उत्तर होय असल्यास मुख्य प्रवाहात कधी आला ?
1- चालू वर्षी,
2- गेल्या वर्षी

🎯🎯🎯 माहिती Save करून Next बटनावर क्लिक करणे.

 

🔴🔴 4.2 विद्यार्थी नावनोंदणी तपशील  ( Enrolment Profile – EP )

🔴 4.2.1 शाळेतील प्रवेश क्रमांक ( जनरल रजिस्टर क्रमांक ) – हे नोंदवताना अंक व अक्षरांचा वापर करू शकता. तसेच कमाल अंक/अक्षर मर्यादा 20 अंकी इतकी आहे. फक्त   –     \       या विशेष चिन्हांचा वापर करता येईल.

🔴 4.2.2 सध्याच्या वर्गातील प्रवेश तारीख  (dd/mm/yyyy) ह्या नमुन्यात नोंदवावी. ही तारीख चालू शैक्षणिक वर्षातीलच असावी. त्यानंतर रोल नंबर नोंदवावा.

🔴 4.2.3  शाखा ( फक्त उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी )
1- Arts,
2- Sci,
3- Com,
4- Vocational,
5- Other

🔴 4.2.4(a) सन 2021-22 या वर्षातील शाळेला आल्याची स्थिती
1- सध्याच्या शाळेत,
2- इतर शाळेत,
3- अंगणवाडी,
4- इतर / शिकत नव्हता
4.2.4(b) सन 2021-22 ची इयत्ता – येथे फक्त चालू किंवा गेल्या वर्षीची इयत्ता निवडू शकता.

🔴 4.2.5 ( फक्त खाजगी विनाअनुदानित शाळांसाठी )  विद्यार्थ्याचा प्रवेश खालील प्रकारातून झाला आहे का ?
1.RTE,
2.EWS,
3.PWD,
4.Disadvantage  Group
5.Other.

🔴 4.2.6 (a) सन 2021-22 परीक्षेला
1- बसला
2- बसला नाही

🔴 4.2.6 (b) सन 2021-22 परीक्षेचा निकाल
1- Passed,
2- Promoted with grace,
3- Not Passed,
4- Promoted without Examination

🔴 4.2.6 (c) सन 2021-22 परीक्षेचा निकालाची टक्केवारी पूर्णाकात

🔴 4.2.7 गेल्या शैक्षणिक वर्षातील हजर दिवस-
( Online व  Virtual Class सह )
250 पेक्षा जास्त नोंदवता येणार नाही.

🎯🎯🎯 माहिती Save करून Next बटनावर क्लिक करणे.

 

🔴🔴 4.3 विद्यार्थी सुविधा व इतर माहिती ( School Facility – SF )

🔴 4.3.1(a) विद्यार्थ्यांला पुरवलेल्या मोफत सुविधा) ( फक्त सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळेसाठी )
1- होय,
2- नाही
पाठयपुस्तके
गणवेश
वाहतूक
वसतिगृह
एस्कॉर्ट
मोबाईल / संगणक / टॅबलेट

🔴 4.3.1(a) विद्यार्थाला मिळालेली शिष्यवृत्ती( गेल्या शैक्षणिक वर्षात )  होय असल्यास नाव आणि रक्कम ( रुपये 50,000 इतकी रक्कम जास्तीत जास्त नोंदवता येईल. )
1- केंद्रीय शिष्यवृत्ती  ( 1- होय , 2- नाही )
2- राज्य शिष्यवृत्ती   ( 1- होय , 2- नाही )
3- इतर

🔴 1- केंद्रीय शिष्यवृत्ती मध्ये खालील शिष्यवृत्ती नोंदवावी.
1- Pre Matric Scholarships Scheme for Minorities (MoMA),
2- Post Matric Scholarships Scheme for Minorities (MoMA)
3- BEGUM HAZRAT MAHAL NATIONAL SCHOLARSHIP (MoMA)
4- Pre-matric Scholarship for Students with Disabilities (DEPwD)
5- Post-matric Scholarship for Students with Disabilities (DEPwD)
6- Post Matric Scholarship for SC students (All States) (MoSJE)
7- Pre Matric Scholarship for SC students for Class IX and X(All States) (MoSJE)
8- Financial Assistance for Education of the Wards of Beedi/Cine/IOMC/LSDM Workers – Post-Matric (MoLE)
9- Financial Assistance for Education of the Wards of Beedi/Cine/IOMC/LSDM Workers – Pre-Matric (MoLE)
10- National Means Cum Merit Scholarship (DoSEL),
11- Prime Minister’s Scholarship Scheme For Central Armed Police Forces And Assam Rifles
12- Prime Minister’s Scholarship Scheme for wards of States/UTs Police Personnel Martyred during Terror/Naxal Attacks
13- Prime Minister’s Scholarship Scheme For RPF/RPSF
14- Financial Support to the students of NER for Higher Professional Courses(NEC MERIT SCHOLARSHIP)
15- Other Central Scholarships

🔴 2- राज्य शिष्यवृत्ती  ( खालीलपैकी कोणती शिष्यवृत्ती मिळाली हे नोंदवण्याची आवश्यकता नाही )
1- सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती
2- गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
3- स्कॉलरशिप
4- अस्वच्छ कामगार पाल्य शिष्यवृत्ती
5- इत्यादी

🔴 4.3.2  CWSN सुविधा चालू शैक्षणिक वर्षात पुरवण्यात आली आहे का ?
1- Braille Kit     2- Braces   3- Tri-cycle   4- Stipend   5- Low Vision Kit 6- Crutches  7- Caliper   8- Transport  9- Hearing Aid 10- Wheel Chair   11- Escort   12- Other

🔴 4.3.3 विशिष्ट शिक्षण अक्षमता (SLD) तपासणी  झाली आहे का ?
1- होय
2- नाही
असल्यास
1- Dysgraphia
2- Dyscalculla
3- Dyslexia

🔴 4.3.4 ऑटिझम, स्पेक्ट्रम, डिसऑर्डर ( ASD ) तपासणी झाली आहे का ?
1- होय
2- नाही

🔴 4.3.5 लक्ष कमतरता तपासणी हायपरअक्टिव डिसऑर्डर (ADH) झाली आहे का ?
1- होय
2- नाही

🔴 4.3.6 अतिरिक्त क्रियाकलाप ( सहशालेय उपक्रम सहभाग – Extra Curricular Activity) आहे का ?
1- होय
2- नाही

🔴 4.3.7 (a) हुशार / प्रतिभावान बालक म्हणून ओळख झाली आहे का ?
( गणित, भाषा, विज्ञान, तांत्रिक,, खेळ / क्रीडा, कला )
1- होय
2- नाही
4.3.7 (b) होय असल्यास मार्गदर्शक पुरवले गेले होते काय ?
1- होय
2- नाही
4.3.7 (c) क्षमता संवर्धन निवासी शिबीरामध्ये सहभाग घेतला काय ?
1- होय
2- नाही
असल्यास कोणता स्तर
1- राज्य
2- राष्ठ्रीय
4.3.7 (d) राज्यस्तरीय / ऑलिम्पियाड / राष्ट्रीय स्पर्धामध्ये सहभाग
1- होय
2- नाही

🔴 4.3.8 NCC / NSS / स्काऊट गाईड मध्ये सहभाग आहे काय ?
1- होय
2- नाही

🎯🎯🎯 माहिती Save करून Next बटनावर क्लिक करणे.

 

🔴🔴 Student Profile ( Preview ) ची भरलेली माहितीची PDF घेणे / प्रिंट करणे.
Student Profile ( Preview ) आता शेवटचा Tab हा असेल. येथे आपण भरलेली सर्व माहिती येथे दिसेल. भरलेली सर्व माहिती अचूक असल्याची खात्री करावी.  PDF या बटनावर क्लिक करून PDF Download / Print करू शकतो. School Dashboard वरील View / Manage या बटनाचा वापर करून भरलेल्या माहितीत बदल करू शकतो. व विद्यार्थी Delete ही करू शकतो. तसेच School Dashboard वरील विद्यार्थ्यांचे आकडे हे अपडेट होण्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो.

✖️✖️✖️ सर्व माहिती खात्री केल्याशिवाय Finalize Data या बटनावर क्लिक करू नये.

🔴🔴 कच्च्या कामासाठी ( माहिती संग्रहित करण्यासाठी ) PDF व Excel फाईल

Categories
Uncategorized

Identify the Tense – माहिती & प्रश्नोत्तरे 1 – For Std. 5th to 10th English (#001)

🔴 Read the given information first and then solve the Online Test.
खाली दिलेली माहिती अगोदर वाचा. व मग Online Test सोडवा.

🔴 Tense and its type – काळ आणि काळाचे प्रकार  :-
There are main three Tenses in English. इंग्रजीमध्ये मुख्य तीन काळ आहेत.

1) Present Tense – वर्तमानकाळ
2) Past Tense – भूतकाळ
3) Future Tense – भविष्यकाळ

🔴 1) Present Tense – वर्तमानकाळ 
When the action is spoken by a verb, refers to present time, the verb is said to be in the Present Tense.  जेव्हा वाक्यातील क्रिया ही चालू काळाचा म्हणजे वर्तमानकाळाचा निर्देश करते तेव्हा तो वर्तमानकाळ असतो.

🟩 He writes a letter. 
We swim in the river.
In these sentences main form of the verb is used after the Subject. and if the Subject is Third Person Singular then ‘-s’  or ‘-es’  is added to the main verb. At the end the Object is written.
या वाक्यात  कर्त्यानंतर (Subject)  क्रियापदाचे ( Verb ) मूळ रुप वापरतात. वाक्याचा कर्ता हा तृतीयपुरुषी एकवचनी असेल ( Third Person Singular ) तर मुख्या क्रियापदास ‘-s’  किंवा ‘ es ‘ प्रत्यय लावतात. व वाक्याच्या शेवटी कर्म लिहतात.

🟩 She is studying. 
They are working.
In these sentences the form of  ‘to be’ is used ( am / is / are ). And  ‘ ing ‘ is added to the main verb.
या वाक्यांमध्ये कर्त्यानंतर ‘ to be ‘ चे सहाय्यक क्रियापदाचा ( am / is / are ) वापर करतात. व त्यानंतर मुख्य क्रियापदा‘ ing ‘ प्रत्यय लावतात.

🟩 I have written a letter. 
Sagar has played cricket.
In these sentences ‘have’  is used after the subject.  If the Subject is Third Person Singular then ‘has’ is used. Then Past Participle is added.
या वाक्यांमध्ये कर्त्यानंतर ‘ have ‘  हे सहाय्यक क्रियापद  वापरतात. जर कर्ता हा तृतीय पुरुषी एकवचनी असेल  ‘ has ‘  हे सहाय्यक  क्रियापद वापरतात. त्यानंतर क्रियापदाचे तिसरे रुप ( Past Participle ) वापरतात.
===========================

🔴 2) Past Tense – भूतकाळ 
When the action is spoken by a verb, refers to past  time, the verb is said to be in the Present Tense.  जेव्हा वाक्यातील क्रिया ही गेलेल्या काळाचा म्हणजे  भूतकाळाचा निर्देश करते तेव्हा तो भूतकाळ असतो.

🟩 He jumped on the bed.  
We swam in the river.
The Simple Past Tense in regular verbs is formed by adding ‘ed’, ‘d’ or ‘t’ to the infinitive.
साधा भूतकाळ मुख्य क्रियापदास ‘ed’, ‘d’ किंवा  ‘t’ इ. प्रत्यय लावून तयार केा जातो.
कर्त्यानंतर मुख्या क्रियापदाचे दुसरे रुप वापरले जाते.

🟩 She was studying. 
They were working.
In these sentences the form of  ‘to be’ is used ( was / were ). And  ‘ ing ‘ is added to the main verb.
या वाक्यांमध्ये कर्त्यानंतर ‘ to be ‘ चे सहाय्यक क्रियापदाचा ( was / were ) वापर करतात. व त्यानंतर मुख्य क्रियापदा‘ ing ‘ प्रत्यय लावतात.

🟩 I had written a letter. 
Sagar had played cricket.
In these sentences ‘had’  is used after the subject.  Then Past Participle is added.
या वाक्यांमध्ये कर्त्यानंतर ‘ had ‘  हे सहाय्यक क्रियापद  वापरतात.  त्यानंतर क्रियापदाचे तिसरे रुप ( Past Participle ) वापरतात.
===========================

🔴 3) Future Tense – भविष्यकाळ
When the action is spoken by a verb, refers to future time, the verb is said to be in the Future  Tense.  जेव्हा वाक्यातील क्रिया ही येणाऱ्या काळाचा म्हणजे  भविष्यकाळाचा निर्देश करते तेव्हा तो भविष्यकाळ असतो.

🟩 He will write a letter. 
I shall  swim in the river.
In these sentences shall / will  is used after the Subject. Then the main verb is taken. At the end the Object is written.
कर्त्यानंतर shall / will हे सहायक क्रियापद वापरतात. त्यानंतर क्रियापदाचे मूळ रुप घेतात. व शेवटी कर्म  लिहतात.

🟩 She will be studying. 
They will be  working.
In these sentences will be / shall be is added after the Subject. And  ‘ ing ‘ is added to the main verb.
या वाक्यांमध्ये कर्त्यानंतर  will be / shall be वापरतात.  व त्यानंतर मुख्य क्रियापदा‘ ing ‘ प्रत्यय लावतात.

🟩 I shall have written a letter. 
Sagar will have played cricket.
In these sentences ‘shall have / will have ‘  is used after the subject.  Then Past Participle is added.
या वाक्यांमध्ये कर्त्यानंतर ‘ shall have / will have ‘  हे सहाय्यक क्रियापद  वापरतात.  त्यानंतर क्रियापदाचे तिसरे रुप ( Past Participle ) वापरतात.
==========================

Identify the Tense of the given sentence.  खालील वाक्यांचा काळ ओळखा.

787

Identify the Tense - Online Test 1 - For Standard 5th to 10th English

1 / 10

1. Somadatta walks down the street with the dead mouse in his hand.

2 / 10

2. The elephants destroyed the rice fields and huts.

3 / 10

3. We take the punishment as a class.

4 / 10

4. Your mother will be scolding you.

5 / 10

5. Some girls will have laughed loudly.

6 / 10

6. The mason had made up his mind.

7 / 10

7. The bird will tell you the secret of happiness.

8 / 10

8. The old woman was trying to separate the men.

9 / 10

9. Raman has reached Hingoli.

10 / 10

10. A huge, hairy, brown dog is sitting on the bag.

Your score is

0%

Categories
Uncategorized

Teachers’ Day Information / शिक्षक दिन माहिती व Online Test

🟩 Read the given information first and then solve the Online Test.

🟩 खाली दिलेली माहिती अगोदर वाचा. व मग Online Test सोडवा.

शिक्षक दिन /  Teachers’ Day

शिक्षक दिन भारतात दरवर्षी 5 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. गुरु-शिष्य परंपरा हा भारतीय संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा आणि पवित्र भाग आहे. आयुष्यात आई -वडिलांची जागा कोणीही घेऊ शकत नाही कारण आपल्या जीवनाचा पहिला शिक्षक आपले पालक असतात, पण फक्त शिक्षकच योग्य मार्गावर चालायला शिकवतात. गुरु आणि शिक्षकांची परंपरा भारतात प्राचीन काळापासून चालत आली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, शिक्षक दिन 5 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो, तर भारतात दरवर्षी 5 सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिन साजरा केला जातो.

भारताचे माजी उपराष्ट्रपती डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे विद्वान शिक्षक होते. या देशाचे भविष्य घडवण्यात त्यांनी शिक्षक म्हणून आपल्या आयुष्यातील 40 वर्षे अमूल्य योगदान दिले. त्यांचा जन्म 5 सप्टेंबर 1888 रोजी तामिळनाडूतील तिरुतानी या छोट्या गावात झाला. 

🟢 Teachers’ Day is very important for all the people in India, as the teachers act as foundation for creating responsible citizens and good human beings. It is impossible to imagine our lives without teachers. They are the cornerstone of our future. We can never thank our teachers enough for their immense contribution in our life. Teacher’s Day is celebrated to show our acknowledgement and recognition of the hard work put in by our teachers towards our development. At International level Teachers’ Day is celebrated on 5th October each year.

🟢 Teachers’ Day is celebrated on September 5 every year in India. The date is chosen as it marks the birth anniversary of Dr Sarvepalli Radhakrishnan, the first Vice-President of India and India’s second President. Dr S Radhakrishnan was born on September 5, 1888. The first Teachers’ Day was celebrated on September 5, 1962 on his 77th birthday. He started his career as a teacher. Dr Radhakrishnan was a philosopher, scholar and a politician and his dedicated work towards education made his birthday an important day in the history of India.

🟩 का केला जातो शिक्षक दिन साजरा / Why is it celebrated as Teachers’ Day

🟩 ते पहिले उपराष्ट्रपती झाल्यानंतर त्यांचे मित्र आणि काही विद्यार्थ्यांनी त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्याची इच्छा व्यक्त केली. डॉ.राधाकृष्णन म्हणाले की त्यांचा वाढदिवस शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला तर त्यांना खूप अभिमान वाटेल. शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांचे योगदान लक्षात घेता, दरवर्षी त्यांचा वाढदिवस शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जात असे. भारताचे दुसरे राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस ५ सप्टेंबर हा १९६२ पासून देशात शिक्षक दिन म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात झाली.

🟢 Dr. Radhakrishnan became President of India in 1962. He was approached by some of his friends and students who requested him to allow them to celebrate his birthday on 5 September. Dr. S. Radhakrishnan responded, “Instead of observing my birthday discretely, it would be my pompous privilege if 5th September is scrutinised as Teachers’ Day”. Such a request coming from the President of India clearly showcased Dr. S. Radhakrishnan’s affection and dedication for teachers. From then onwards, India celebrates Teachers’ Day on 5th September.

 

About Sarvepalli Radhakrishnan / डॉ. राधाकृष्णन यांच्याबाबत

🟢 Born in 1888 into a Telugu family in Andhra Pradesh, Radhakrishnan did his Masters’ in Philosophy from the University of Madras. And later, went on to teach in University of Mysore and University of Calcutta, where he was also popular among the students. He authored the book ‘The Philosophy of Rabindranath Tagore’ in 1917 and placed Indian philosophy on the world map. Radhakrishnan was conferred Bharat Ratna in 1954, along with several other highest civilian awards like Knighthood. He was also nominated eleven times for Nobel Peace Prize until he passed away in 1975.

🟢 त्यांचा जन्म 1888 मध्ये आंध्रप्रदेशातील एका तेलगू कुटूंबात झाला. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी तत्वज्ञान विषयात पदवी घेतली असून त्यांनी ‘द फिलॉसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टागोर’ या नावाने पुस्तक लिहिले आहे. त्यांना 1954 साली भारतरत्न हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्यांचे नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी 11 वेळा नामनिर्देशन करण्यात आले होते.

 


🟢 Choose the correct option.  खालीलपैकी योग्य ते  पर्याय निवडा.

368

Teachers' Day / शिक्षक दिन - Online Test

1 / 10

1. Dr Sarvepalli Radhakrishnan was ------- th Vice President of India.
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे भारताचे ------- वे  उपराष्ट्रपती होते.

2 / 10

2. At International Level,  When is the Teachers' Day celebrated ?
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षक  दिन केव्हा साजरा केला जातो ?

3 / 10

3. Dr Sarvepalli Radhakrishnan was ------- th President of India.
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे भारताचे ------- वे राष्ट्रपती होते.

4 / 10

4. When is the Teachers' Day celebrated ?
शिक्षक दिन केव्हा साजरा केला जातो ?

5 / 10

5. When was the BharatRatna conferred to Dr Sarvapalli Radhakrishnan ?
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांना भारतरत्न पुरस्कार केव्हा देण्यात आला ?

6 / 10

6. In which subject did Dr Sarvepalli Radhakrishnan get degree ?
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी कोणत्या विषयात पदवी प्राप्त केली ?

7 / 10

7. Whose birthday is celebrated as Teachers' Day ?
कोणाचा वाढदिवस म्हणून शिक्षक दिवस साजरा केला जातो ?

8 / 10

8. How many times Dr Radhakrishna had been nominated for Nobel Peace Prize ?
नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी डॉ. राधाकृष्णन यांते कितीवेळा नामनिर्देशन करण्यात आले ?

9 / 10

9. When was Dr Sarvepalli Radhakrishnan born ?
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्म केंव्हा झाला ?

10 / 10

10. Which book is written by Dr Sarvepalli Radhakrishnan ?
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी कोणते पुस्तक लिहले ?

Your score is

0%

 

Join our MyEnglishOnlineTest.com Groups…⬇️⬇️⬇️

 

Categories
Uncategorized

राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा निर्मितीसाठी सर्वेक्षण

राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा निर्मितीसाठी आपले योगदान आपण या सर्वेक्षणात भाग घेऊन देऊ शकता.

🟨 प्रत्येक नागरिक आणि शिक्षण प्रेमी यात सहभाग घेऊन १० प्रश्नांचे आपल्याला योग्य वाटतील ते पर्याय निवडून केवळ ३ ते ४ मिनिटात आपले मत व्यक्त करू शकतो.

१) सर्वप्रथम भाषा निवडा. सदर सर्वेक्षण हे २३ भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.

२) आता पुढील ( Next ) या बटनावर क्लिक करा.

३) त्यानंतर आपले राज्य निवडा.

४) आता पुढील ( Next ) या बटनावर क्लिक करा.

५) सर्वेक्षण भरण्यासाठी सूचना – प्रत्येक प्रश्नासाठी ( प्रश्न क्र.१ ते १० ) कृपया आपणास योग्य किंवा महत्वाचे वाटेल/वाटतील असा /असे पर्याय निवडा. तुम्ही खालील दहा प्रश्नांसाठी योग्य असे कितीही पर्याय निवडू शकता.

🟨 मेसेज वाचल्याक्षणी आपण लगेच सर्वेक्षण भरावे ही विनंती आणि त्यानंतर इतरांना विनंती करावी.

🟨 देशपातळीवर सर्वाधिक सर्वेक्षण प्रतिसाद महाराष्ट्रातून येतील यासाठी प्रत्येकाने स्वतः व आपल्या परिचित प्रत्येकास यात आपले मत व्यक्त करण्यास प्रोत्साहित करावे ही विनंती.

आपला,
विकास गरड
उपसंचालक (समन्वय)
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे

👇👇👇 सर्वेक्षण खालील ठिकाणी भरा…

Categories
Uncategorized

🇮🇳 झेंड्यासोबत सेल्फी – Selfie with the Flag

झेंड्यासोबत सेल्फी – 🇮🇳  Selfie with the Flag


🇮🇳 खाली Upload Selfie with Flag या हिरव्या चौकोनावर क्लिक करा.  ( त्या चौकोनाच्या खाली आतापर्यंत किती लोकांनी सेल्फी अपलोड केले हे दिसून येईल.) आता Name येथे आपले नाव लिहा.

🇮🇳  Browse Files या चौकोनावर क्लिक करून आपल्या मोबाईलमधून फोटो सिलेक्ट करा किंवा कॅमेरा चालू करा / सेल्फी घ्या.

🇮🇳 त्यानंतर I hereby give my consent या वर टिक करा.  व मग Submit या बटनावर क्लिक करा.

🇮🇳 आता Uploaded successfully and sent for moderation असा मेसेज येईल.

 

🇮🇳  डिजीटल तिरंगा मध्ये आपला फोटो  /  सेल्फी
दिसतो का ते पहा…

🟥  आता थोड्या वेळानंतर काळ्या चौकोनातील Digital Tiranga यावर क्लिक करा.

🟥  Loading असा मेसेज येईल.

🟥 त्यानंतर Start या बटनावर क्लिक करा.

🟥 आता समोर आपल्याला डिजीटल तिरंगा दिसेल.

🟥 आता त्या डिजीटल  तिरंग्यावर तुम्ही झूम करून व खाली वर / उजवीकडे डावीकडे सरकवून आपला फोटो / सेल्फी त्यात आहे का ते पाहू शकता.

🟥 आवश्यकता भासल्यास Refresh  / Home वर क्लिक  करू शकता.

वरील ठिकाणी  वेबसाईट व्यवस्थित दिसत नसल्यास खालील  लिंकवर  क्लिक करा.

🔴 झेंड्यासोबत सेल्फी घेण्यासाठी  –   https://harghartiranga.com/

🔴 डिजीटल तिरंग्यामध्ये स्वत:चा फोटो पाहण्यासाठी –    https://harghartiranga.com/digital-tiranga

 

Categories
Uncategorized

Frequently Asked Questions ( FAQs) – The Indian National Flag

Salient Features of Flag Code of India, 2002

1. The Indian National Flag represents the hopes and aspirations of the people of India. It is the symbol of our national pride and there is universal affection and respect for, and loyalty to, the National Flag. It occupies a unique and special place in the emotions and psyche of the people of India.

2.  Some of salient features of the Flag Code of India, 2002 are listed below for the information of the public:-

a) The Flag Code of India, 2002 was amended vide Order dated 30st December, 2021 and National Flag made of polyester or machine made Flag have been allowed. Now, the National Flag shall be made of hand spun and hand woven or machine made, cotton/polyester/wool/silk khadi bunting.

b) A member of public, a private organization or an educational institution may hoist/display the National Flag on all days and occasions, ceremonial or otherwise, consistent with the dignity and honour of the National Flag.

c) The Flag Code of India, 2002 was amended  by the following clause:- (xi) “where the Flag is displayed in open or displayed on the house of a member of public, it may be flown day and night.”

d) The National Flag shall be rectangular in shape. The Flag can be of any size but the ratio of the length to the height (width) of the Flag shall be 3:2.

e) Whenever the National Flag is displayed, it should occupy the position of honour and should be distinctly placed.

f) A damaged or dishevelled Flag shall not be displayed.

g) The Flag should not be flown from a single masthead simultaneously with any other flag or flags.

h) The Flag should not be flown on any vehicle except of the dignitaries mentioned in Section IX of Part III of the Flag Code, such as President, Vice-President, Prime-Minister, Governors etc.

i) No other flag or bunting should be placed higher than or above or side by side with the National Flag.

Note:- For further details, refer Flag Code of India, 2002.

Frequently Asked Questions ( FAQs) – The Indian National Flag

FAQ1

FAQ2

FAQ3

FAQ4

FAQ5

FAQ6

Categories
Uncategorized

Gender – लिंग – Nouns – Online Quiz 1- For Std 5th to 10th English (#016)

लिंग कसे ओळखावे ?
1)  Masculine Gender
– ( पुल्लिंगी )
जे नाम नर किंवा  पुरुषजातीचा उल्लेख करते.

2) Feminine Gender – ( स्त्रीलिंगी )
जे नाम मादी किंवा स्त्री- जातीचा  उल्लेख करते.

3) Common Gender – ( उभयलिंगी )
जे नाम पुरुष किंवा स्त्री यापैकी कोणत्याही एका जातीचा उल्लेख करते.

4 ) Neuter Gender – ( नपुसकलिंगी )
जे नाम अशा गोष्टीचा निर्देश करते, जी नर किंवा नारी जातीची नाही.
( म्हणजेच निर्जीव वस्तू )

598

1 / 10

1. lion

2 / 10

2. duck

3 / 10

3. neighbour

4 / 10

4. king

5 / 10

5. tree

6 / 10

6. child

7 / 10

7. milkman

8 / 10

8. hen

9 / 10

9. bitch

10 / 10

10. book

Your score is

0%

error: Content is protected !!