Categories
Uncategorized

इ. 10 वी बोर्ड परीक्षा – घंटेचे सुधारित नियोजन – मार्च 2023

🔴🔴 इ. 10 वी बोर्ड परीक्षा – घंटेचे सुधारित नियोजन – मार्च 2023

🔴 परीक्षा सुरु होण्यापूर्वी 10 मिनिटे अगोदर प्रश्नपत्रिका वितरीत करण्याची सुविधा मार्च 2023 परीक्षेपासून रद्द करण्यात येत आहे.

🔴 तथापि विद्यार्थी हित लक्षात घेवून व पालक, विद्यार्थी यांच्या मागणीचा विचार करून सदरची 10 मिनीटे परीक्षेच्या निर्धारित वेळेनंतर वाढवून देण्यात येत आहेत.

🔴 सकाळी 11.00 पूर्वी व दुपारी 3.00 पूर्वी कोणत्याही परिस्थिथीत प्रश्नपत्रिकांचे वितरण होणार नाही.

🔴🔴🔴 परीक्षा कालावधीत द्यावयाच्या घंटेचे सुधारित नियोजन ( परीक्षा कालावधी व वेळ लागू असेल त्याप्रमाणे )

🔴 परीक्षा कालावधी – 3 तास 
🔴 सकाळी 11.00 ते दुपारी 2.00
वेळ            प्रयोजन                       प्रकार 
10.30         वॉर्निंग                          गजर
10.50         उत्तरपत्रिका वाटप       दोन टोल
11.00         प्रश्नपत्रिका वाटप          दोन टोल
                 लेखन प्रारंभ                 
12.00         एक तास समाप्त          दोन टोल
1.00           दोन तास समाप्त         दोन टोल
2.00           तीन तास समाप्त         एक टोल
                  वाढीव 10 मि. बाकी
2.10           लेखन समाप्त               गजर
===========================

🔴 परीक्षा कालावधी – ३ तास 
🔴 दुपारी  3.00 ते सायंकाळी  6.00
वेळ            प्रयोजन                       प्रकार 
2.30         वॉर्निंग                          गजर
2.50         उत्तरपत्रिका वाटप       दोन टोल
3.00         प्रश्नपत्रिका वाटप          दोन टोल
                लेखन प्रारंभ                 
4.00         एक तास समाप्त          दोन टोल
5.00         दोन तास समाप्त         दोन टोल
6.00         तीन तास समाप्त         एक टोल
                वाढीव 10 मि. बाकी
6.10         लेखन समाप्त               गजर
===========================

🔴 परीक्षा कालावधी – 2 तास 30 मिनीटे
🔴 सकाळी 11.00 ते दुपारी 1.30
वेळ            प्रयोजन                       प्रकार 
10.30         वॉर्निंग                          गजर
10.50         उत्तरपत्रिका वाटप       दोन टोल
11.00         प्रश्नपत्रिका वाटप          दोन टोल
                 लेखन प्रारंभ                 
12.00         एक तास समाप्त          दोन टोल
1.00           दोन तास समाप्त         दोन टोल
1.30           अडीच तास समाप्त      एक टोल
                  वाढीव 10 मि. बाकी
1.40           लेखन समाप्त               गजर
============================

 

🔴 परीक्षा कालावधी – 2 तास 30 मिनीटे
🔴 दुपारी 3.00 ते  सायंकाळी 5.30
वेळ            प्रयोजन                       प्रकार 
2.30         वॉर्निंग                          गजर
2.50         उत्तरपत्रिका वाटप       दोन टोल
3.00         प्रश्नपत्रिका वाटप          दोन टोल
                 लेखन प्रारंभ                 
4.00         एक तास समाप्त          दोन टोल
5.00         दोन तास समाप्त         दोन टोल
5.30         अडीच तास समाप्त      एक टोल
                वाढीव 10 मि. बाकी
5.40         लेखन समाप्त               गजर
============================

 

🔴 परीक्षा कालावधी – 2 तास
🔴 सकाळी 11.00 ते दुपारी 1.00
वेळ            प्रयोजन                       प्रकार
10.30         वॉर्निंग                          गजर
10.50         उत्तरपत्रिका वाटप       दोन टोल
11.00         प्रश्नपत्रिका वाटप          दोन टोल
                  लेखन प्रारंभ
12.00         एक तास समाप्त          दोन टोल
1.00           दोन तास समाप्त         एक टोल
                 वाढीव 10 मि. बाकी
1.10           लेखन समाप्त               गजर
===========================

 

🔴 परीक्षा कालावधी – 2 तास
🔴 दुपारी 3.00 ते सायंकाळी 5.00
वेळ            प्रयोजन                     प्रकार
2.30         वॉर्निंग                         गजर
2.50         उत्तरपत्रिका वाटप      दोन टोल
3.00         प्रश्नपत्रिका वाटप         दोन टोल
                लेखन प्रारंभ
4.00         एक तास समाप्त         दोन टोल
5.00         दोन तास समाप्त         एक टोल
                वाढीव 10 मि. बाकी
5.10         लेखन समाप्त              गजर
===========================

error: Content is protected !!